Z życia Rady


XLIX sesja Rady Gminy
24 września 2018

 

W porządku obrad m.in.

 

1. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2018-2029.

2. Zmiany w budżecie Gminy Mokrsko

 

XLVIII sesja Rady Gminy
7 września 2018

 

W porządku obrad m.in.

1. Wybór drogi jaka zostanie zgłoszona do dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. W głosowaniu większość 10 radnych poparła wniosek radnej Grażyny Siudy dotyczący drogi Krzyworzeka-Pólko.

2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018.

3. Nieuchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2018-2029.
4. Odrzucenie jednogłośnie uchwały w sprawie podwyższenia opłat za wywóz śmieci.

3. Podjęcie uchwał w dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokrsko oraz miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego.

 

XLVII sesja Rady Gminy
11 czerwca 2018

 

W porządku obrad m.in.

1. Odrzucenie 8 głosami przeciw, 5 za i 2 wstrzymującymi się głosami uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mokrsko.

2. Odrzucenie skargi rodziców dzieci ze szkoły w Chotowie w sprawie przekształcenia jej w placówkę 4-klasową.

3. Odrzucenie uchwały w sprawie podwyższenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół w gminie Mokrsko. Kosztowałoby to budżet około 80 tys zł rocznie - 11 radnych było przeciwko uchwale a 4 wstrzymało się od głosu.

3. Rozpatrzenie skargi mieszkańców Kośnika na Wójta Gminy Mokrsko dotyczącej braku remontu drogi - głosowanie 5-5-5 pozostawiło skargę jako nierozstrzygniętą.

4. Przedstawienie kosztorysu rozbudowy szkoły w Krzyworzece w wysokości 3,8 mln zł. W głosowaniu większość opowiedziała się za "priorytetem szkół" na kolejne kilka lat.

 

XLVI sesja Rady Gminy
18 maja 2018

 

W porządku obrad m.in.

1. Zmiany w budżecie - przeznaczenie 15 tys zł na opacowanie dokumentacji rozbudowy szkół w Krzyworzece i Komornikach.

2. Uchwalenie waunków pomocy młodzieży w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów.

3. Przekazanie skargi mieszkańców Kośnika na działalność Wójta Gminy Mokrsko.

 

XLV sesja Rady Gminy
20 kwietnia 2018

 

W porządku obrad m.in.

1. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Chotowie - od 1 września 2018 r. placówka obejmować będzie klasy I-IV. Pozostali uczniowie z klas V-VIII mają zapewnioną możliwość kontynuacji nauki w innych szkołach na terenie Gminy Mokrsko.

2. Zmiany w budżecie Gminy Mokrsko.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągniecia kredytu w wysokości 760 tys zł - w większości ma być przeznaczony na spłatę zadłużenia z poprzednich lat.

 

 

XLIII sesja Rady Gminy
28 marca 2018

 

W porządku obrad m.in.

1. Podjęcie decyzji w sprawie złożenia wniosku w sprawie dofinansowania remontu drogi Mokrsko-cmentarz.

2. Podjęcie uchwał w  sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania.

3. Podjęcie uchwał w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Chotowie w filię ZSiP w Krzyworzece.

4. Podjęcie uchwał w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz odbioru śmieci. Nowe przepisy przewidują posiadanie jeszcze jednego pojemnika oraz worka na papier.

5. Informacja o braku zakwalifikowania się wniosku rozbudowy kanalizacji z programu RPO złożonego w ramach konkursu dotyczącego gospodarki wodno-kanalizacyjnej RPO.

6. Odczytanie negatywnej opini kuratorium oświaty w sprawie uchwały intencyjnej o likwidacji szkoły podstawowej w Chotowie i przekształceniu jej w filię SP w Krzyworzece.

7. Odczytanie informacji o zaskarżeniu przez Wójta Gminy uchwały o obniżeniu jego wynagrodzenia przez Radę Gminy.

 

 

XLII sesja Rady Gminy
27 lutego 2018

 

W porządku obrad m.in.

1. Podjęcie decyzji odnośnie utworzenia oddziału sportowego w ZSIP w Mokrsku. Finansowanie zapewni zwiększona subwencja oświatowa.

2. Odrzucenie wniosku Środowiskowego Domu Samopomocy w Mokrsku o dofinansowanie budowy budynku gospodarczego w kwocie ok. 50 tys zł

3. Podjęcie uchwał w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w  Chotowie w filię ZSiP w Krzyworzece.

4. Przyjęcie zmian w prognozie finansowej i budżecie gminy Mokrsko

5. Uchwała intencyjna w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Chotowie ze szkoły 8-klasowej w 4-klasową.

6. Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mokrsko.

7. Podjęcie uchwał w sprawie wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Mokrsko. Głosami 8 za, 4 przeciwko i 1 wstrzymujący się uposażenie to zostało obniżone o około 10 %.

 

XLI sesja Rady Gminy
30 stycznia 2018

 

W porządku obrad m.in.

1. Przedstawienie stanowiska dystrybutora energii elektrycznej w sprawie wymiany oświetlenia drogowego. Związana z tym dzierżawa słupów kosztowałaby gminę około 30 tys zł rocznie.

2. Uchalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2029

3. Uchwalenie budżetu na rok 2018. Mimo zrównoważenia przychodów i rozchodów gmina musi zaciągnąc kredyt na spłatę 600 tys zł zadłużenia i przesunąc spłatę prawie 2,9 mln zł na kolejne lata(co oznacza faktycznie wzięcie kredytu w tej wysokości)

4. Przedstawienie koncepcji przebudowy szkół w Krzyworzece i Komornikach.

5. Uchwała intencyjna w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Chotowie ze szkoły 8-klasowej w 4-klasową.

6. Złożenie wniosku w sprawie obniżenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Mokrsko

7. Rezygnacja radnej Pauliny Musiał z funkcji przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

 

XL sesja Rady Gminy
17 stycznia 2018

 

W porządku obrad m.in.

1. Odwołanie radnego Tomasza Stefaniaka z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Mokrsko. Za wnioskiem głosowało 8 radnych, przeciwko było 6.

2. Powołanie radnego Adama Szewczyka na stanowisko przewodniczącego Rady Gminy Mokrsko. Za wnioskiem głosowało 8 radnych, przeciwko było 6.

3. Powołanie radnej Elżbiety Wyrembak na stanowisko zastępcy przewodniczącego Rady Gminy Mokrsko. Za wnioskiem głosowało 8 radnych, wstrzymało się 4.

4. Rezygnacja radnego Dariusza Dudzika z funkcji przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego. Zastąpiła go radna Irena Wydmuch.

5. Rezygnacja radnego Marka Pietrasa z funkcji przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska. Zastąpił go radny Dominik Chwaliński.

 

XXXIX sesja Rady Gminy
29 grudnia 2017

 

W porządku obrad m.in.

1. Zaprzysiężenie Radnej Ireny Wydmuch.

2.Zmiany w budżecie gminy. Zadłużenie na koniec roku wynosi 11,2 mln złotych.

3. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2018 r.

4. Uchwalenie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko do 2020 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

5. Uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2023.

6. Informacja o realizacji wniosków z zebrań sołeckich - prawie połowa nie została wykonana z powodu braku środków finansowych, sporu z PGE o możliwość modernizacji oświetlenia, przekazania spraw do powiatu itp.

7. Głosowanie nad uchwałą popierającą żadania Pani Janiny Pilarskiej dotyczące zwrotu zawłaszczonych w 1991 r. działek.

 

XXXVIII sesja Rady Gminy
13 grudnia 2017

 

W porządku obrad m.in.
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko związanych m.in. z przeznaczeniem nadwyżki z lat 2016-2017 w kwocie około 150 tys zł na zwiększenie spłaty zadłużenia. Całkowite uregulowanie obecnych zobowiązań nastąpić ma w 2028 roku - pod warunkiem, że do tego czasu gmina nie zaciągnie innych kredytów i pożyczek.

 

XXXVII sesja Rady Gminy
9 listopada 2017

 

W porządku obrad m.in.
1. Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2016/2017. Do otrzymanych od państwa 4,8 mln zł budżet gminy dołożył na utrzymanie szkół i przedszkoli 2,6 mln zł własnych środków. W związku z niżem demograficznym i reformą oświaty liczba uczniów spadła o 70 i wynosi obecnie 500.
2. Ustalono stawki podatków na 2018 r. Wiekszość pozostała bez zmian - wyjątek stanowi podatek od ciągników siodłowych i naczep, gdzie panawójtowi radni obniżyli kwotę podatku około 270 zł i 110 zł.
3. Przekształcenie dotychczasowych 6-klasowych podstawówek w ośmioklasowe. Nawet SP w Chotowie, gdzie nigdy nie było - i prawdopodobnie ze względu na braki lokalowe nigdy nie bedzie - pełnej liczby oddziałów uzyskała fikcyjny status "ośmioklasowej szkoły podstawowej".
4. Dyskusja nad przeznaczeniem środków na ok. 10 oczyszczalni przydomowych jakie miałyby powstać na Motylu i Lipiu. Mimo niesprawdzenia się w wielu miejscach tej formy odprowadzania ścieków zdecydowano o przeznaczeniu środków na prace projektowe - ich koszt to około 30 tys zł a wykonanie samych oczyszczalni następne 180 tys zł.

5. Gościem sesji był wicestarosta powiatu wieluńskiego pan Marek Kieler. Rozwiał nadzieję na to, że droga przez Mokrsko oraz pozostałe drogi powiatowe będą remontowane skoro gmina Mokrsko nie jest w stanie dołożyć własnych pieniędzy do tych inwestycji. Pan Wójt beztrosko potwierdził, że w przyszłorocznym budżecie nie planuje takich wydatków.

 

XXXVI sesja Rady Gminy
26 września 2017

 

W porządku obrad m.in.

1. Zmiany w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Zaciągnięcie kolejnego kredytu. 7 radnych za, 4 przeciwko, 2 wstrzymało sie od głosu. Planowane zadłużenie ma osiągnać na koniec roku 11,5 mln zł.

3. Delegowanie przedstawiciela Rady Gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.

4. Dyskusja nad znalezieniem 50 tys zł na kanalizację drogi do cmentarza w Komornikach.

 

Radni nie są podwładnymi Wójta.
Odpowiadają tylko przed tymi, którzy ich wybrali.

 

XXXV sesja Rady Gminy

5 września 2017

 

W porządku obrad m.in.

 

1. Informacja o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2017 r. Wypracowana przez 6 miesięcy nadwyżka w wysokości ok. 700 tys zł została wykorzystana do sfinansowania spłaty zadłużenia.

2. Zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej

3. Analiza możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie remontu z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Z powodu braku środków Rada Gminy jednogłośnie poparła rezygnację ze startu w konkursie. Po wcześniejszej informacji Starostwa o braku szans na remont drogi powiatowej oznacza to, że nie dojdzie do poprawy sieci drogowej na terenie gminy w latach 2017-2018.

4. Informacja o stanie zaawansowania remontu budynku ZSiP w Ożarowie oraz sytuacji związanej z koniecznością pobytu uczniów na tzw. Zielonej Szkole

 

Głosami panawójtowych radnych odrzucono wiosek o punkt zawierajacy wyjasnienia Przewodniczącego Rady w sprawie niezgodnego z przepisami podjecia uchwały o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Mokrsko na sesji w dniu 21 czerwca 2017 r.

 

XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy
27 czerwca 2017

 

W porządku obrad m.in.

 

1.Zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej zwiazane ze wzrostem kosztów modernizacji ZSiP w Ożarowie oraz remizy OSP w Chotowie o 500 tys zł.

 

Troje radnych uznając tryb zwołania sesji za sprzeczny ze Statutem Gminy Mokrsko opuściło salę posiedzeń.

XXXIII sesja Rady Gminy
21 czerwca 2017

 

W porządku obrad m.in.

1. Sprawozdanie Komendanta Gminnego OSP. W roku 2016 najczęsciej do pożarów wyjeżdżały jednostki OSP Mokrsko - 12 razy i OSP Ożarów - 8 razy.
2. Udzielono Wójtowi Gminy absolutorium - za głosowało 6 radnych, dwóch było przeciwko, dwoje wstrzymało się od głosu. Pan Przewodniczący złożył gratulacje Panu Wójtowi.

3. Wycofano propozycję uchwały w sprawie utworzenia w Słupsku przedszkola. Na przeszkodzie stanęły przeszkody natury formalnej zawarte w opinii radcy prawnego Urzędu Gminy.

4. Rada Gminy w głosowaniu wstępnie zaakceptowała przekazanie środków w wysokości 16 tys zł na projekt zagospodarowania terenu od wschodniej i północnej strony budynku  Zespołu Szkół i Przedszkola w Mokrsku, gdzie powstać ma w przyszłości plac zabaw i boisko.

5. W związku z rozszerzeniem planowanych prac przy remoncie budynku szkoły w Ożarowie i remizy OSP Chotów oraz wynikiem przetargu - do którego przystapił tylko jeden oferent - o pół miliona zwiekszą się wydatki przeznaczone na te inwestycje. Oznacza to wzrost aż do 2,5 miiona zł kwoty jaką gmina Mokrsko będzie zmuszona pożyczyć, by spłacić milion starych kredytów i pokryć deficyt w budżecie na 2017 rok.

 

XXXII sesja Rady Gminy
25 maja 2017

 

W porządku obrad m.in.

 

1. Rozważenie możliwości utworzenia przedszkola w Słupsku. Po długiej dyskusji głosowanie nad uchwałą intencyjną w tej sprawie ze wzgledów proceduralnych odłożono do kolejnej sesji Rady Gminy.

2. W wyjaśnieniach comiesięcznego sprawozdania Wójt Gminy potwierdził uzyskanie dodatkowych środków na zakup wozu bojowego dla OSP Mokrsko.

 

XXX sesja Rady Gminy
30 marca 2017

 

W porządku obrad m.in.

1. Wizytacja Zespołu Szkół i Przedszkola w Mokrsku.
2. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do zmian wprowadzonych przez reformę edukacji.
3. Przedstawiono protokół Komisji Rewizyjnej, która przeprowadziła kontrolę realizacji inwestycji polegajacej na remoncie budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Mokrsku.
4. Uchwalono podjęcie kredytu w wysokości 1,7 mln zł. Z tej kwoty 900 tys posłuży na spłatę długów z poprzednich lat a pozostałe 800 tys sfinansuje braki w gminnej kasie w tym roku. 9 radnych było za, 5 przeciwko a 1 osoba wstrzymała sie od głosu.

 

XXIX sesja Rady Gminy
28 lutego 2017

 

W porządku obrad m.in.

1. Podjęcie uchwały o sieci szkół na terenie gminy w zwiazku z reformą oświaty. 1 września 2017 powstaną ośmioklasowe szkoły podstawowe i rozpocznie się wygaszanie gimnazjum.
2. Zatwierdzono przebudowę przedszkola w Ożarowie. Wstępnie oszacowano koszty na ok. 200 tys. zł

3. Przyjęto propozycję utworzenia w roku szkolnym 2017/2018 w szkole podstawowej w Mokrsku oddziału sportowego.
4. Podjęto uchwały dotyczące zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w budżecie na rok 2017. Planowane wydatki przekroczą dochody o 1,2 mln zł. 
5. Podjęto uchwały dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko.

 

XXVIII sesja Rady Gminy
27 stycznia 2017

 

W porządku obrad m.in.


1. Odrzucono projekt uchwały zakazującej uchwalania deficytu w budżecie gminy Mokrsko. 8 radnych głosowało za zezwoleniem na dalsze zadłużanie gminy a 5 było przeciwko.

2. Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową i budżet na rok 2017. Wydatki o 10 % przekroczą dochody co oznacza konieczność zaciągnięcia prawie 2 milionów kredytów.
3. Zatwierdzono projekt sieci szkół związany z reformą oświaty. Powstanie 5 szkół ośmioklasowych. Klasy V-VIII z Chotowa mają uczęszczać do Krzyworzeki.

4. Zwiększono o 60% wynagrodzenia sołtysów za pobieranie podatków.

5. Wyrażono zgodę na zakup działki sąsiadującej z boiskiem piłki nożnej w Mokrsku co pozwoli na poszerzenie jego powierzchni.

 

XXVII sesja Rady Gminy
19 grudnia 2016

 

W porządku obrad m.in.
1. Zmiany w budżecie gminy. Plan dochodów zamyka kwota 20,4 mln zł a wydatków 21,5 mln zł.
2. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2017 r.
3. Rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika GOPS.
4. Dyskusja nad dofinansowaniem w przyszłym roku działalności Spółki Wodnej.

 

XXVI sesja Rady Gminy
12 grudnia 2016

 

W porządku obrad m.in.
1. Zapoznanie się ze stanowiskiem Pana Wójta dotyczącym organizacji gminnego systemu oświaty po reformie oświaty. Pan Wójt potwierdził wzrost kosztów jakie przyniosą zmiany zwiazane z wygaszaniem gimnazjum ale nie opwowiedział się jednoznacznie za oszczędnosciami. Brak takich oznacza zwiększone wydatki na oświatę oraz ograniczenia w innych dziedzinach działalnosci gminy.
2. Wysłuchano opinii dyrektorów szkół. Dyrektor ZSiP w Mokrsku potwierdził celowosć wykorzystania dopiero co wyremontowanej części budynku do stworzenia zbiorczych klas VII i VIII wskazując także na pozytywne cechy tego rozwiązania dla pracy nauczycieli. Pozostali dyrektorzy przedstawili odmienne zdanie. 
3. Burzliwą dyskusję zakończył wniosek o wstępne określenie kosztów kosztów reorganizacji i przystosowania budynków szkół oraz głosowanie, w którym większość Rady opowiedziała się za powrotem VII i VIII klas do każdej ze szkół.

4. Nie został rozstrzygnięty wniosek o połaczenie oddziałów szkoły z Chotowa w jeden zespół ze szkołą w Mokrsku. Za i przeciw opowiedziała się taka sama liczba 7 radnych.

 

XXV sesja Rady Gminy
25 listopada 2016

 

W porządku obrad m.in.
1. Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2015/2016. Na terenie gminy obejmowała ona 155 dzieci w przedszkolach oraz 401 uczniów w szkołach podstawowych i 172 w gimnazjum. Zatrudnienie w oświacie wynosi 75 etatów w tym 45 nauczycielskich. Do państwowej subwencji budżet gminy dołożył około 1,5 miliona złotych.

2. Odrzucono skargę na działalność Wójta Gminy Mokrsko złożoną przez jednego z jej mieszkańców dotyczącej wykupu działki pod budowę odcinka drogi w miejscowości Motyl. 
3. Zatwierdzono zmiany w budżecie gminy - brakujące na skutek zmniejszenia subwencji ćwierć miliona zł na oświatę pokryły zwiększone wpływy z podatków.

 

XXIV sesja Rady Gminy
28 października 2016

 

W porządku obrad m.in.
1. Zmiany w budżecie gminy. Plan wydatków przewiduje, że gmina wyda milion więcej niż wyniosą wpływy. 

2. Odczytano skargę na działalność Wójta Gminy Mokrsko złożoną przez jednego z jej mieszkańców dotyczącej wykupu działki pod budowę odcinka drogi w miejscowości Motyl.

3. Dyskusja nad wyjaśnieniami vicestarosty w sprawie niezakwalifikowania się przebudowy drogi powiatowej na odcinku przez Mokrsko do finansowania i braku perspektyw na realizację tej inwestycji.

 

XXIII sesja Rady Gminy
27 września 2016

 

W porządku obrad m.in.

1. Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2023. Przzewiduje ona w kolejnych dwóch latach dokończenie remontu budynku szkolnego w Mokrsku, przebudowę drogi Komorniki-Granice, remont remizy OSP Chotów i budynku szkolnego w Ożarowie.
2. Zmniejszono planowane wydatki na drogę Mokrsko-Kośnik (o 40 tys zł) i odbudowę boiska w Mokrsku (o 6 tys zł).  Środki te przeniesiono na inne wydatki m.in. remonty remiz w Słupsku i Ożarowie.
3. Odbyło się głosowanie nad rozszerzeniem Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny o teren pomiędzy Motylem a Komornikami.
4. Zatwierdzono projekt programu opieki prawno - psychologiczno - pedagogicznej dla 12 rodzin "zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym" z terenu gminy. Całość kosztować ma 250 tys zł i jest finansowana ze środków zewnętrznych.

 

XXII sesja Rady Gminy
12 września 2016

 

W porządku obrad m.in.

 

1. Dyskusja nad miesięcznym sprawozdaniem Pan Wójta, które obejmowało "aż" 3 punkty. Część radnych uznała to za kpinę z obowiązku jaki Rada Gminy nałożyła na Pan Wójta w zakresie przedstawienia efektów swojej pracy, za które regularnie pobiera uposażenie z budżetu gminy.

2. Głosowanie nad wykonaniem budżetu w pierwszym półroczu 2016. Rozliczenie przychodów i wydatków wykazało ok. 730 tys zł nadwyżki a w kasie było fizycznie ok 260 tys zł. Jeden z radnych poprosił na piśmie o wyjaśnienie tej różnicy.

3. Podjęto uchwały w sprawie zmian w budżecie i zarządzenia wyboru sołtysa sołectwa Jasna Góra, gdzie dotychczasowa Pani Sołtys zrezygnowała z funkcji.

4. Podjęto uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w tym stawek za ich odbiór. Wysokość opłat nie zmieni się poza gospodarstwami, w których mieszka więcej osób - tam stawki nieznacznie zostały obniżone.

5. Uchwalono przystąpienie do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów - na wykonanie planu w całości przy obecnym stanie finansów gminę nie stać.

 

XXI sesja Rady Gminy
28 czerwca 2016

 

W porządku obrad m.in.

 

1. Rada Gminy 8 głosami za, 3 przeciw i 3 wstrzymujacymi się udzieliła Panu Wójtowi absolutorium a gratulacje złożył "niezależny" Pan Przewodniczący Rady. Część radnych i sołtysów powitała uchwałę gromkimi oklaskami.

2. Podjęto uchwałę dotyczącą zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Minimalna odległość od szkół, ośrodków zdrowia, obiektów kultury i kultu religijnego itp ma wynosić 15 m.

3. Wysłuchano sprawozdań Komendy Powiatowej Policji i Komendanta Gminnego OSP. Przestępczość na terenie gminy spadła. Dalej nie wiadomo czy dojdzie do zakupu samochodu dla OSP Mokrsko. Szanse na nowy znacznie spadły - mówi się już o używanym wozie bojowym - ten stojacy w remizie ma 28 lat.

4. Pojawiły się głosy o konieczności dyskusji nad oświatą - zwłaszcza w obliczu perspektywy wygaszania od 2017 r. gimnazjów. W ubiegłym roku budżet gminy dołożył na czysto 1,5 mln zł do finansowania szkół i przedszkoli. Na 2016 rok zaplanowano już 2 mln zł na pokrycie różnicy pomiędzy subwencją jak państwo przekazuje a faktycznymi wydatkami na funkcjonowanie oświaty.

 

XX sesja Rady Gminy
30 maja 2016

 

W porządku obrad m.in.

 

1. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w budżecie Gminy Mokrsko.
2. Zatwierdzenie taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Nie zaakceptowano wprowadzenia abonamentu od wodomierzy.

3. Rozstrzygnięcie uwag i uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

XIX sesja Rady Gminy
26 kwietnia 2016

 

W porządku obrad tylko jeden punkt:

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 1 miliona zł, który posłuży do pokrycia deficytu w budżecie (820 tys zł) oraz części spłaty kredytów zaciągniętych w poprzednich latach. Razem z pożyczką na remont szkoły (ok.300 tys zł) spowoduje, że zadłużenie gminy wzrośnie do poziomu ok. 10 milionów. Kredyt ma być spłacony w latach 2021-2023. Było to już czwarte głosowanie w tej sprawie.

 

XVIII sesja Rady Gminy
7 kwietnia 2016

 

W porządku obrad m.in.

 

1. Podjęcie uchwał dotyczących m.in. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, regulaminu utrzymania czystości i porządku, sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów.

2. Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 1mln zł, który miały posłuzyć na pokrycie deficytu w budżecie oraz spłatę kredytów zaciągniętych w poprzednich latach. Na skutek braku kwalifikowanej większości głosów nie podjęto uchwały. Było to trzecie głosowanie w tej sprawie.

3. Informacja o złożonych wnioskach i wydanych decyzjach związanych z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko.

 

XVII sesja Rady Gminy
10 marca 2016

W porządku obrad m.in.

 

1. Podjęcie uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Starostwa w realizacji remontu drogi powiatowej przez Mokrsko na odcinku od remizy OSP do Banku Spółdzielczego. Całość kosztów oceniono na ok 3 mln zł z czego udział Gminy Mokrsko wyniesie ok. 500 tys zł. Inwestycja ma być realizowana w 2017 r.
2. Dwa razy głosowano zgodę na podjęcie kredytu w wysokości 1 mln zł, który ma uzupełnić tegoroczne braki w gminnej kasie. W pierwszym głosowaniu nie uzyskano wymaganej przepisami większości. Dopiero powtórne głosowanie, w którym radni z Ożarowa poparli dalsze zadłużanie gminy pozwoliło na przepchnięcie uchwały.
3. Największe emocje wzbudziła zerwana w poniedziałek dyskusja nad drogami, które mają szansę na finansowanie z PROW. Zgłoszony kilka dni wcześniej na komisji i ponowiony wniosek radnego Grzegorza Majtyki został uznany za nieformalny. Z kilku projektów dzięki determinacji radnych Grażyny Siudy i Dominika Chwalińskiego - po kilkugodzinnej czasem ostrej dyskusji - jednogłośnie wybrano drogi w Krzyworzece (Pólko) oraz w Komornikach (Granice). Termin realizacji określono na 2018 r. a przybliżony wspólny koszt realizacji tych przedsięwzięć to ok. 2 mln zł.
4. Rada w głosowaniu sprzeciwiła się obniżce czynszu za wynajmowane w Mokrsku i Ożarowie pomieszczenia dla Przychodni Sanmed.

 

 

XVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy
19 lutego 2016

 

W porządku obrad m.in.


1. Dyskusja nad udziałem Gminy Mokrsko w finansowaniu przebudowy drogi powiatowej. W głosowaniu podjęto decyzję o zawarciu porozumienia w tej sprawie. Całkowity koszt inwestycji to 3 mln zł z czego budżet gminy pokryje ok. 500-600 tys zł. Przewidywany termin realizacji to 2017 rok.
2. Przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mokrsko". Umożliwi to ubieganie się o dofinansowanie takich inwestycji jak termomodernizacja budynków szkoły w Ożarowie i remizy OSP Chotów.
3. Dokonano zmian w budżecie gminy – wydatki określono na 17 mln a zadłużenie 10,3 mln. Deficyt i spłatę zadłużenia pokryć mają kredyty na 1,75 mln. Mimo wcześniejszego sprzeciwu Pana Wójta i części Rady w budżecie pojawił się zakup nowego samochodu dla OSP Mokrsko.
4. Po krótkiej dyskusji odłożono podjęcie decyzji w sprawie obniżki czynszu dla Przychodni Sanmed dzierżawiącej budynki przychodni w Ożarowie i Mokrsku.

 

XV sesja Rady Gminy
29 stycznia 2016

 

W porządku obrad m.in.


1. Zatwierdzono Prognozę Finansową na lata 2016-2022 przewidującą utrzymanie przez najbliższe lata deficytu budżetu i zadłużenia gminy na obecnym poziomie.
2. Uchwalono budżet na 2016 rok na poziomie 16 mln zł. Najwięcej bo 1,2 mln zł ze skromnych wydatków majątkowych kosztować będzie drugi etap remontu budynku szkoły w Mokrsku. Zabrakło środków m. in. na dofinansowanie wozu bojowego dla OSP Mokrsko. Braki w gminnej kasie mają uzupełnić planowane kredyty na kwotę 1,5 mln. Dziesięciomilionowe zadłużenie na koniec roku przewidziano na 63% całości budżetu.
3. Przyjęto informację o przygotowaniach do likwidacji obozu szkolnego w Jastrzębiej Górze. Wynajmowany od lat teren ośrodka zmienił właściciela. Przejmie on budynki w zamian za ich rozbiórkę, na którą gmina Mokrsko nie ma środków.
4. Wysłuchano stanowiska Kierownika Przychodni „Sanmed”, która poprosiła o zawieszenie czynszu za wynajem gabinetu stomatologicznego w Ożarowie oraz obniżenie opłat za pozostałe wynajmowane pomieszczenia w ośrodkach zdrowia.
5. Zaakceptowano koncepcję modernizacji systemu wodociągów na terenie gminy Mokrsko. Całość kosztów oszacowano na 3 mln zł w tym 200 tys zł wydamy na projekty.

 

XIV sesja Rady Gminy
28 grudnia 2015


W porządku obrad m.in.

 

1. Zatwierdzono plan pracy Rady Gminy i poszczególnych komisji na 2016.
2. Rada Gminy nie podjęła żadnej decyzji w sprawie wniosku Urzędu Wojewódzkiego w sprawie ewentualnej pomocy repatriantom. 
3. Zatwierdzono ostatnie w 2015 r zmiany w budżecie gminy. Planowane wydatki majatkowe czyli inwestycje mają zamknąc się kwotą 3,3 mln zł - z czego ważniejsze to 1,34 mln zł na drogę Słupsko - Mątewki, 600 tys zł zakup sprzętu komputerowego z projektu "Stop wykluczeniu cyfrowemu", 620 tys remont budynku szkoły w Mokrsku i po 150 tys na samochód dla ŚDS oraz nowy zbiornik wody dla ujęcia wody w Ożarowie. Do opłat mieszkańców za zbiórkę odpadów dołożymy z budżetu brakujące 60 tys złotych.
3. Przedstawiono zestawienie realizacji wniosków zgłoszonych na zebraniach wiejskich, które odbyły się na początku 2015 r. Na ponad 100 petycji mieszkańców zrealizowano 40  (w tym 10 polegajacych na wysłaniu pism do Powiatowego Zarządu Dróg).
4. Przegłosowano wymóg comiesięcznego sprawozdania z pracy Wójta oraz przesunięcie o miesiąc terminu składania wniosków do studium zagospodarowania przestrzennego.

 

XIII sesja Rady Gminy
27 listopada 2015

W porządku obrad m.in.

 

1. Głosowanie nad propozycją przyjęcia darowizny 20 tys zł na remont dachu niszczejącego budynku dawnej zlewni mleka w Chotowie. Tylko dwoje radnych było "za" - los budynku i kilkudziesięciu tysięcy złotych wydanych na zakup, plan przebudowy i na przyszłe wyburzenie został przesądzony.

2. Ustalenie stawek podatków na 2016 r. Pozostawiono je na poprzednim poziomie poza podatkiem rolnym - ten na skutek spadku cen zboża stanowiących przelicznik oraz wniosku jednego z Radnych o kolejne obniżenie stawki został zmniejszony o 4 zł/h w stosunku do 2015 r. Budżet gminy straci na tym co najmniej 170 tys zł.

3. Zmiany w budżecie Gminy.

3. Przewodniczący Rady Gminy jednoosobowo uznał, że analiza kosztów utrzymania szkoły w Chotowie jednak się odbyła i nie trafi ona na Komisję Oświatową a później na sesję Rady.
4. W wolnych wnioskach przemowa Pani Dyrektor szkoły w Chotowie w obronie tej placówki oświatowej w formie ataku na Radnych, którzy ośmielili się domagać analizy kosztów jej funkcjonowania oraz wskazywali na dysproporcje w finansowaniu największej i najmniejszej szkoły w gminie. 

XII nadzwyczajna sesja Rady Gminy
18 listopada 2015

 

W porządku obrad

 

1. Zmiany w budżecie Gminy

 

 XI sesja Rady Gminy

15 października 2015

 

W porządku obrad

 

1. Zmiany w budżecie Gminy
2. Informacja o stanie oświaty - dyrektorzy szkół przedstawili stan szkolnictwa w podległych im placówkach. Punkt znalazł się w porządku obrad mimo braku wczesniejszego omówienia w komisji oświaty.
3. Analiza kosztów utrzymania szkoły w Chotowie nie została praktycznie zrealizowana - Przewodniczacy Rady dopuścił zamiast tego do dyskusji nad prośbą mieszkańców Chotowa o "zaniechanie prób likwidacji lub reorganizacji " tamtejszej szkoły.
4. Informacja o przygotowaniach do budowy fermy wiatrowej na terenie sąsiednich gmin. 


X sesja Rady Gminy
21 września 2015

 

W porządku obrad

 

1. Informacja o wykonaniu budżetu w pierwszym półroczu 2015 roku.
2. Głosowanie nad zaciągnięciem przez UG pożyczek w łącznej wysokości 650 tys zł na sfinansowanie deficytu budżetu - za dalszym zadłużaniem gminy 7 głosów, przeciw 6 i wstrzymał się 1 radny.
3. Zatwierdzenie zmian w budżecie na 2015 rok i w prognozie finansowej gminy na lata 2015-2022.

4. Dyskusja o planowanym wyburzeniu budynku dawnej zlewni mleka w Chotowie.

5. Zaopiniowanie uchwały Sejmiku Wojewódzkiego w sprawie rozszerzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny o tereny na Motylu i Dobijaczu.

 

IX sesja Rady Gminy
27 lipca 2015

 

W porządku obrad

 

1. Odrzucono w głosowaniu (5 przeciw, 7 wstrzymujących się od głosu) projekt uchwały zobowiązującej mieszkańców gminy do niszczenia na własny koszt niebezpiecznej rośliny barszczu Sosnowskiego. 
2. Uchwalono jednogłośnie program usuwania pokryć z azbestu na terenie gminy. 
3. Zatwierdzono - przy jednym głosie przeciw - zmiany w budżecie gminy przewidujace m.in. sfinansowanie kwotą 5 tys zł nowego przystanku przy DINO oraz zamontowanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy na kwotę 8 tys.
4. W wolnych wnioskach odbyła się dyskusja nad sprawą likwidacji basenu ppoż w Chotowie oraz na temat wywiadu z Panem Wójtem jaki ukazał sie w jednej z lokalnych gazet.

 

VIII sesja Rady Gminy
22 czerwca 2015

 

W porządku obrad 

 

1. Udzielono absolutorium Panu Wójtowi za 2014 r. Radny pan Grzegorz Majtyka pogratulował Panu Wójtowi.
2. Uchwalono program wspierania uzdolnionej młodzieży oraz regulamin stypendiów. 
3. Odrzucono skargę na działąlnośc Pana Wójta.
4. Uchwalono zmiany w budżecie gminy. W zwiazku z pożyczką na remont szkoły w Mokrsku podniesiono limit zaciągniętych zobowiązań na pokrycie deficytu budżetowego z 1,2 mln zł do 1,8 mln złotych
5. Zrezygnowano z zakupu tabletów dla radnych i sołtysów

 

VII sesja Rady Gminy

1 czerwca 2015

 

   W porządku obrad nadzwyczajnej sesji rozpatrzono między innymi:

 

1. Skargę na Pana Wójta zgłoszoną w zwiazku z odpowiedzią Urzędu Gminy Mokrsko na wniosek o dostosowanie przejść pieszych na obszarze gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

2. Zaciągnięcie długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie planowanego deficytu budżetu w latach 2015-2017 zwiazanego z remontem szkoły w Mokrsku na kwotę 620 tys zł. Był to warunek otrzymania dotacji na ten cel. Pożyczka ma być spłacona z dochodów własnych gminy w latach 2017-2022.

3. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, gdzie w kolejnych latach pojawił się deficyt budżetu w związku z przegłosowaną pożyczką w WFOŚ.

4. Zmiany w budżecie gminy. Planowany deficyt budżetu ma wynieść 860 tys zł.

5. Przedstawiono ofertę tabletów - w zaproponowanej jako optymanej opcji kosztowałoby to od 12 tys (tylko radni) do 21 tys (radni i sołtysi).

6. Kolejne działania w sprawie budowy elektrowni wiatrowej koło Zmyślonej. Urząd Wójewódzki wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Wieluńskiego zatwierdzajacej pozwolenie na budowę wiatraka z 2009 roku.

 

V SESJA RADY GMINY
30 marca 2015

 

   Początek spotkania zdominowała sprawa elektrowni wiatrowej , której budowę rozpoczęto kilka dni wcześniej. Zgromadzeni mieszkańcy Zmyślonej i Komornik głośno wyrazili swój sprzeciw wobec twierdzeń, że wynik referendum nie obejmuje decyzji wydanych przed jego rozstrzygnieciem. Wójt Gminy przez kilka miesięcy, które minęły od wyborów nie poinformował Rady Gminy i mieszkańców o trwajacej wymianie korespondencji w tej sprawie z inwestorem i organami administracji.

   Przyjęto obszerną strategie rozwoju Gminy Mokrsko do 2022 roku, którą prawdopodobnie niewiele osób poza autorami  dokładnie przeczytało. Dzięki radnym z panawójtowej frakcji - po długiej dyskusji o kredycie mającym ratować finanse gminy - zatwierdzono budżet.

 

 

III SESJA RADY GMINY
29 stycznia 2015

 

   Trzy godziny trwała wizytacja Radnych i Pana Wójta w szkołach i przedszkolach naszej Gminy. Zapoznano się ze stanem placówek i inwestycjami jakie są niezbedne do ich dalszego działania.

   Radykalnej reorganizacji oświaty pochłaniającej miliony z budżetu gminy w najblizszym czasie nasz Włodarz nie przewiduje.

   Uchwalono plan budżetu gminy z niewielkim deficytem, na którego pokrycie zaplanowano kredyt w wysokości blisko 100 tys złotych. Podobnie kredytem w kwocie prawie 700 tys przewiduje się pokryć spłatę poprzednio zaciągnietych kredytów mimo, że jeszcze niedawno słyszeliśmy iż nie ma takiej potrzeby a finanse gminy są w doskonalej formie.

   Dzięki panawójtowym Radnym przegłosowano podwyżkę o 25% stawki opłat za śmieci i wyniesie ona 7,50 zł od osoby na miesiąc.

 

 Panawójtowi Radni, którzy poparli tę zmianę to:

 Tomasz Stefaniak

Zenon Bil

Paulina Musiał

Dariusz Dudzik

Mariusz Leszczewski

Grzegorz Majtyka

Marek Pietras

Paweł Płonka

 

   Na zakończenie Pan Wójt pochwalił się otrzymaniem brązowego Krzyża Zasługi od pani Wojewody. Jak czytamy w uzasadnieniu: „Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej”. Panawójtowi Radni i sołtysi powitali tę wiadomość gromkimi brawami.

 

II SESJA RADY GMINY
29 grudnia 2014

 

   Przedstawicielem Rady Gminy Mokrsko w Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej tradycyjnym już stosunkiem głosów 8:7 ponownie zostaje  zasłużony dla Pana Wójta pan Grzegorz Majtyka. Tak wyglada ta zgoda, o którą nasz Włodarz i Pan Wicestarosta apelowali - czyli wszystko dla swoich w Radzie.

   Identycznym wynikiem m.in. - dzięki głosowi Pana Przewodniczacego Rady Tomasza Stefaniaka -  zakończyło się głosowanie nad wynagrodzeniem dla Wojta Gminy. Obecnie wynosić ono będzie 8500 zł miesięcznie. 

   Pan Wójt odczytał orzeczenie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, które w jednym punkcie uniewinnia a w drugim uznaje pana Tomasza Kąckiego odpowiedziłalnym naruszenia dyscypliny finansów - kara: upomnienie i poniesienie kosztów sprawy. Radny pan Grzegorz Majtyka pogratulował Panu Wójtowi.

   I SESJA RADY GMINY

1 grudnia 2014

 

Już pierwsza sesja pokazała, że nic sie nie zmieni w układzie władzy.

  W zamian za stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy przechodzi do obozu Pana Wójta "niezależny" radny z Mokrska Tomasz Stefaniak. Powstała w ten sposób ośmioosobowa wiekszość szybko przydziela sobie funkcje przewodniczacych komisji. Na otarcie łez opozycja otrzymuje nic nie znaczące stanowiska zastępców.

   Głosowanie nad porzadkiem obrad zawierajacym w punkcie 11 zmiany w budżecie gminy na 2014. Prowójtowym radnym nie przeszkadza, że materiały dotyczace w/w zmian otrzymali w dniu sesji co jest wbrew statutowi gminy, mówiacemu że takie dane powinny być dostarczone radnym minimum 5 dni przed sesją. Niezgodny z przepisami porządek obrad przegłosowany zostaje 8:7 m.in. dzięki panu Stefaniakowi, który za chwile składa ślubowanie na Sztandar Gminy, że będzie kierował się tylko dobrem gminy i jej mieszkańców.