Warto przeczytać


GDZIE TE UNIJNE PIENIĄDZE?

 

   Wielu wierzy propagandzie ile to nam ta Bruksela pieniędzy dała - niektórzy sądzą nawet, że bez nich byłaby w gminie nędza i bieda. Wystarczy sprawdzić liczby by się przekonać jak jest naprawdę.

   W czasie ostatnich czterech lat w sumie pozyskaliśmy niecały milion złotych przeznaczony głównie na remonty szkoły w Ożarowie i chotowskiej remizy (750 tys zł) oraz dofinansowanie programu pomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem (190 tys). I to wszystko ...

   Dla porównania roczny budżet gminy Mokrsko to sporo ponad 20 mln zł w tym sam program 500+ ponad 3 mln zł.

 

źródło: 

http://www.mapadotacji.gov.pl/projekty?wojewodztwo=5&powiat=108&fundusz=&program=&dzialanie=&beneficjent=Mokrsko&tytul=&lata=2014

 

SZKOŁA W CHOTOWIE – TRZY PROPOZYCJE

 

   W związku z reformą oświaty 6 klasowe szkoły podstawowe od 1 września 2017 roku zmieniły się w 8 klasowe placówki. W Chotowie ze względów lokalowych oznaczało to konieczność dowożenia dzieci VII-VIII do innych miejscowości.

 

   1. Na przełomie 2017/2018 Wójt Gminy zaproponował zmianę statusu chotowskiej szkoły w 4 klasową. Wstępnie mieli to zaakceptować rodzice dzieci klas V-VIII, które od 1 wrzesnia 2018 r. kontynuowałyby naukę w Krzyworzece i Mokrsku. Według informacji Urzędu Gminy liczba uczniów zmniejszyłaby się do 12 a koszty prowadzenia placówki spadłyby z 480 tys zł do kwoty 280 tys zł rocznie. Podjęta w styczniu uchwała intencyjna została pozytywnie zaopiniowana przez Kuratorium Oświaty.


   2. Rodzice dzieci złożyli w dniu 13 lutego wniosek o pozostawienie szkoły w dotychczasowym kształcie 8 klas. Tydzień później Komisja Oświaty odrzuciła tę propozycję.


   3. W dniu 27 lutego Rada Gminy Mokrsko przyjęła uchwały intencyjne w sprawie przekształcenia szkoły w Chotowie w filię ZSiP w Krzyworzece. Podobnie jak w pierwotnej propozycji Urzędu Gminy w placówce pozostałyby klasy I-IV, starsze kontynuowałyby edukację w Krzyworzece lub Mokrsku.

WYSOKA POZYCJA W RANKINGU ZADŁUŻENIA

 

   Serwis Samorządowy PAP umieścił na swojej stronie zestawienie za 3 kwartały 2017 r. prawie 2500 gmin pod kątem zadłużenia przeliczonego na każdą osobę zamieszkującą teren gminy.

   W tym rankingu gmina Mokrsko zajęła wysokie bo 222 miejsce (1760 zł długu na każdego mieszkańca). Sąsiedni Skomlin uplasował się znacznie wyżej bo na 132 pozycji (2030 zł). Pozytywną niespodziankę sprawił Pątnów, który kojarzony do niedawna z bardzo wysokim wskaźnikiem zadłużenia obniżył swoje zobowiązania do poziomu jedynie 974 zł na mieszkańca i przesunał się na odległe 891 miejsce.

   Niestety dla mieszkańców gminy Mokrsko nie ma dobrych wieści - zaciągnięte pod koniec 2017 roku kredyty przesuną nas na obecną pozycję Skomlina.

 

źródło: http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_pap/179893/

 

RIO

ODRZUCA

ABSOLUTORIUM

 

   Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi w dniu 13 lipca 2017 r. uznała za naruszenie prawa uchwałę Rady Gminy Mokrsko o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Mokrsko za rok 2016 r. Powodem było niedotrzymanie warunku bezwzględnej większości głosujących za podjeciem uchwały czyli 8 radnych. Na sesji w dniu 21 czerwca 2017 r. "za" absolutorium głosowało 6 członków Rady, 2 było przeciw a dwóch wstrzymało się od głosu. 

   Urząd Gminy nie skorzystał z prawa udziału w posiedzeniu Kolegium RIO rozpatrującego w/w sprawę.

   Skutkiem unieważnienia uchwały jest jej niepodjęcie a tym samym Wójt Gminy Mokrsko jako jeden z bardzo niewielu włodarzy nie otrzymał absolutorium od Rady Gminy.

 

   

   Wysiłkiem pracowników Urzędu Gminy, zaangażowaniem sprzętu oraz publicznych pieniędzy mogących posłużyć na inne cele znika symbol niegospodarności gminnej władzy.

   Zakupiony parę lat wstecz za kilkanaście tysięcy złotych budynek dawnej zlewni mleka w Chotowie właśnie zamienił się w stertę gruzu. Pozostawiony miesiącami bez odpowiedniego zabezpieczenia stał się ruiną szpecącą centrum wioski i nie doczekał się planowanego przeznaczenia jakim miała być szatnia boiska - boiska, które pewnie czeka podobny los sadząc po zarastających na nim powoli chaszczach.

   Czyżby zabrakło kredytów tak szczodrze podejmowanych w bankach? Raczej wyobraźni i rozsądku w gospodarowaniu mieniem na jakie składają się w podatkach i opłatach wszyscy mieszkańcy gminy.

 

BRAK SZANS I PIENIEDZY NA REMONT DRÓG POWIATOWYCH

 

   Na wniosek radnych Gminy Mokrsko odbyło się spotkanie pięciu z nich ze Starostą Powiatu Wieluńskiego, by wyjaśnić sprawę poprawy kiepskiego stanu dróg powiatowych na terenie gminy - szczególnie interesowała ich ta prowadząca przez Mokrsko. Dowiedzieli się, że obecnie tylko od udziału gminy w finansowaniu większych inwestycji zależy poprawa nawierzchni jezdni i poboczy, których utrzymanie leży w gestii powiatu. Powiat - bez pieniędzy z budżetu zadłużonej gminy - stać tylko na takie prace jak obiecane w tym roku położenie nowej warstwy asfaltu na krótkim odcinku przez Mokrsko oraz odnowienie nawierzchni na tzw. Korei. 

   Pan Starosta śmiechem zareagował na stwierdzenie, że część podatków mieszkańców gminy wpływa także do kasy powiatu.

   Zanosi się, że przez długi czas droga przez centrum gminy zamiast tak jak w sąsiednich być wizytówką miejscowości będzie nadal powodem do narzekań kierowców i wstydu dla mieszkańców Mokrska.

 

POWAŻNE OPÓŹNIENIA W REMONCIE ZSiP W OŻAROWIE

 

   Wg wyjaśnień Pana Wójta i pracownika UG nadzorującego inwestycję powodem niemożności rozpoczęcia zajęć w ożarowskiej szkole były:

- brak możliwości wyegzekwowania terminu ukończenia robót w pomieszczeniach
- brak harmonogramu robót
- brak możliwości odbiorów częściowych prac
- brak pracowników u wykonawcy
- brak możliwości wpisania w umowę kar za niedotrzymanie terminu oddania części obiektu do użytku

 

   Jedyny oferent jaki zgłosił się do - jak wielu twierdzi zbyt późno ogłoszonego - przetargu łącznie z termomodernizacją remizy OSP Chotów otrzyma 1,8 miliona zł. Wstępny kosztorys był o pół miliona niższy.

   Koszty zakwaterowania dzieci w załęczańskim ośrodku wynoszące dziennie niemal 4 tys złotych poniesie budżet gminy czyli faktycznie wszyscy jej mieszkańcy. Część radnych jednak nie widzi problemu w wydawaniu publicznych pieniędzy na organizację zajęć, które muszą odbywać się poza terenem placówki.
   Pan Wójt twierdzi, że uzyskał tylko słowne zapewnienie inwestora o terminowym zakończeniu prac pozwalających na normalne rozpoczęcie roku szkolnego i jak widać to wystarczyło.

 

Mokrsko dnia 10 stycznia 2018

 

Rada Gminy Mokrsko

 

   Na podstawie art. 19 pkt 4. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875) składamy wniosek o odwołanie Radnego Tomasza Stefaniaka z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Mokrsko.
   Pan Tomasz Stefaniak jako Przewodniczący Rady Gminy wykazywał daleko idącą stronniczość zawsze bezkrytycznie popierając w dyskusjach i głosowaniach stanowisko Wójta Gminy Mokrsko. Nie potrafił stanąć ponad podziałami w Radzie Gminy i reprezentować wszystkich Radnych a jedynie partykularne interesy części Rady Gminy.
   Niezgodnie z prawem potwierdził udzielenie na sesji w dniu 21 czerwca 2017 r. absolutorium dla Wójta Gminy Mokrsko za rok 2016 co świadczy o nieznajomości przepisów regulujących pracę samorządu.
   Kilkukrotnie w dyskusjach na posiedzeniach komisji i sesjach nie potrafił zapanować nad swoimi emocjami co zakłócało przebieg tych zgromadzeń i nie powinno mieć miejsca przy pełnieniu funkcji Przewodniczącego Rady.
   Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej fakty i utratę zaufania do osoby Tomasza Stefaniaka, my niżej podpisani radni wnioskujemy o odwołanie radnego Tomasza Stefaniaka z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Mokrsko i zwracamy się do pozostałych radnych o poparcie w głosowaniu tego wniosku.

 

Radni Gminy Mokrsko

 

Beata Cichosz
Grażyna Siudy
Irena Wydmuch
Elżbieta Wyrembak
Magdalena Wyrębak
Dominik Chwaliński
Grzegorz Prygiel
Adam Szewczyk

   Na przestrzeni ostatnich 10 lat znacznie wzrosły wpływy z podatków w gminie Mokrsko. Pomimo tego praktycznie w każdym roku brakowało w budzecie pieniędzy i kończył się deficytem - najwieksze 2 -3 milionowe dziury w finansach powstały w latach 2010-2011.

   Pomimo zaplanowanego na obecny rok dwumilionowego kredytu, jaki ma posłużyć po połowie do uzupełnienia braków w gminnej kasie oraz spłaty zadłużenia, Pan Wójt obiecał na jednym z zebrań wiejskich, że podwyżek opłat i podatków lokalnych w najbliższym czasie nie będzie.

 

KONTROLA CZY POLOWANIE NA CZAROWNICE ?

 

   Zgodnie z planem pracy Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę działań Urzędu Gminy podczas modernizacji budynku ZSiP w Mokrsku w latach 2015-2016.

   Kontrola objęła m. in. :

- płatności za wykonane prace
- procedury przeprowadzenia przetargu i rzeczywistego terminu rozpoczęcia prac
- sprawdzenie wpisów w dzienniku budowy
- zapoznanie się ze zmianami w pierwotnym harmonogramie prac
- wyjaśnienie zmiany kierownika budowy w 2015 r.

   Wnioski pokontrolne to :

- negatywny wpływ opóźnień na pracę przedszkola na skutek przedłużenia prac po 1 września 2015 r.
- brak w umowie z wykonawca terminów zakończenia robót wg pierwotnego harmonogramu oraz kar za niedotrzymanie terminów
- nawet trzymiesięczne opóźnienia w pracach
- nieodpowiedni nadzór inwestorski co skutkowało m. in. rozpoczęciem zajęć szkolnych 1 września 2015 r. bez zabezpieczenia terenu dookoła budynku
- kilkunastodniowe przerwy w prowadzeniu prac remontowych

   Komisja przedstawiła zalecenia mające w przyszłości usprawnić takie prowadzenie inwestycji w obiektach, by ograniczyć do minimum negatywny wpływ na ich funkcjonowanie.

 

   Do ciekawostek należy zaliczyć komentarz pracownika UG odpowiedzialnego m. in. za nadzór inwestorski, który zaplanowane statutowe działania organu Rady Gminy jakim jest Komisja Rewizyjna nazwał „polowaniem na czarownice”.

 

LAMPY, KTÓRYCH PAN WÓJT NIE WIDZIAŁ

 

   Wrzesień 2015 - sołectwo Mokrsko II przeznacza większą część funduszu sołeckiego na 2016 rok na zakup nowych lamp oświetlenia ulicznego i wymianę starych. 

   2016 - PGE, będace właścicielem sieci energetycznej uzależnia zgodę na wymianę od opłaty dzierżawy słupów.

   29 grudnia 2016 - rzutem na taśmę trzy dni przed upływem terminu realizacji zadania - mimo, że od dłuższego czasu wiadomo, że PGE, które jest właścicielem słupów nie wyraża zgody na wymianę bez dodatkowych opłat - następuje zakup usługi "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego w Sołectwie Mokrsko II" na kwotę 17 tys zł. W tym samym dniu faktura zostaje opisana: " Zadanie wykonano w Sołectwie Mokrsko II"Dokładnie taka sama sytuacja ma miejsce w Słupsku, gdzie faktura opiewa na 8 tys.

   Listopad 2017 - Pan Wójt zapytany o to czy może potwierdzić to, że zakupione lampy są w magazynie wykonawcy usługi odpowiedział, że osobiście ich nie widział.

 

   Zmiana oświetlenie na energooszczędne umożliwiło by zmniejszenie rachunku za energię bez konieczności jego wyłączania pogrążającego nocą gminę od wielu lat w egipskich ciemościach.

 

 

Wojewoda Łódzki
Pan Karol Młynarczyk
Łódzki Urząd Wojewódzki
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

 

Skarga

 

   Na podstawie art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego składamy skargę na Radę Gminy Mokrsko.
   W dniu 27 czerwca 2017 r. na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko uchwalono zmiany w budżecie na rok 2017 oraz w wieloletniej prognozie finansowej. Sesja została zwołana wbrew przepisom Statutu Gminy Mokrsko. Statut w załączniku 3 „Organizacja i tryb pracy Rady Gminy Mokrsko” punkcie IV załącznika 3 § 11. 1. brzmi „O sesji rady zawiadamia się członków rady co najmniej na 5 dni przed jej terminem wskazując w zawiadomieniu: miejsce, dzień, godzinę posiedzenia i proponowany porządek obrad oraz załącza się materiały pomocnicze tj.: projekty uchwał, sprawozdania, informacje itp.”
   Radni otrzymali materiały w dniu 26 czerwca 2017 r. czyli na jeden dzień przed sesją co jest niedopuszczalne zwłaszcza w przypadku podejmowania uchwał dotyczących poważnych zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej.
   W związku z naruszeniem prawa żądamy uznania Sesji Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2017 r za nieważną oraz stwierdzenie przez organ nadzoru w trybie art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nieważności uchwał podjętych w czasie trwania w/w sesji. Domagamy się przestrzegania określonego w statucie terminów zwoływania sesji Rady Gminy Mokrsko i dostarczania materiałów dla radnych.

Dominik Chwaliński

Beata Cichosz
Grzegorz Prygiel
Grażyna Siudy
Adam Szewczyk
Magdalena Wyrębak

  

 BOISKO W MOKRSKU ZNOWU CZYNNE

 

   15 sierpnia 2017 po siedmiu latach przerwy ponownie można korzystać z boiska do piłki nożnej w Mokrsku. Skończył się długi czas, gdy Klub Sportowy Sparta pozbawiony był możliwości treningów i przyjmowania innych drużyn w rozgrywkach piłkarskich na własnym terenie.

    Dzięki zaangażowaniu i uporowi zawodników oraz zarządu klubu wykonano - także we własnym zakresie - wiele prac. Niezbędne finansowanie całego przedsięwzięcia zapewnił budżet gminy - z którego ostatnio przekazano 24 tys zł na renowację terenu - oraz liczni sponsorzy.

   Współpraca wielu osób dała młodzieży kolejną możliwość aktywnego spędzania czasu.


 

   Zwiększa się szansa na zmianę wozu bojowego przez OSP Mokrsko - nie będzie to jednak pierwotnie planowany całkiem nowy samochód, na który zarezerwowano w tegorocznym budżecie ponad 200 tys zł. Na skutek zmian zasad dofinansowania pieniędzy wystarczy prawdopodobnie na zakup używanego pojazdu, który miałby zastapić prawie 30 letniego Stara

  Samochody OSP na terenie gminy Mokrsko ( w nawiasach rok produkcji) :

- OSP Chotów Renault (2003) - 65 tys zł zakup 2014

- OSP Komorniki Steyr (1984) - 91 tys zł zakup 2010

- OSP Krzyworzeka Steyr (1986) - 78 tys zł zakup 2007

- OSP Mokrsko Star (1990) + Ford Transit (2004) - 120 tys zł zakup 2004

- OSP Ożarów Star (1985) + Mecedes Benz (1997) - 200 tys zł zakup 2009

- OSP Słupsko Ford Transit (2006) - 128 tys zakup 2006

 

* koszt nowego, nowoczesnego wozu bojowego to ok. 700 tys zł

** tylko przez dwa lata - 2014 i 2015 - gmina  Mokrsko zapłaciła ok. 750 tys odsetek od wielomilionowego zadłużenia, w jakim się znajduje.

 

UCHWAŁA ANTYDEFICYTOWA

 

   W dniu 17 stycznia 2017 r. na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Mokrsko 7 radnych - zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 określającym zadania Rady Gminy w tym stanowienie o kierunkach działania Wójta Gminy Mokrsko  - złożyła projekt uchwały zakazujacej uchwalania deficytu w budżecie Gminy Mokrsko. 

 

   W uzasadnieniu podano, że uchwalanie budżetu ze znacznym deficytem prowadzi do utrzymania zadłużenia gminy na wysokim poziomie i ponoszenia dużych kosztów obsługi tego zadłużenia. Ponadto co potwierdza Wieloletnia Prognoza Finansowa powoduje odsuwanie spłaty zadłużenia na coraz bardziej odległe lata. Koniecznym jest wprowadzenia narzędzia dyscyplinującego budżet i w efekcie uzdrowienie obecnej sytuacji finansowej Gminy Mokrsko. W głosowaniu wniosek został zaopiniowany pozytywnie.

 

   Podczas sesji, która odbyła się w dniu 27 stycznia 2017 projekt spotkał sie ze stanowczym oporem Urzedu Gminy i prowójtowej części Rady. Według prawnika Urzędu Gminy Rada nie może ingerować w tworzenie budżetu a jedynie go zaakceptować lub odrzucić. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o jaka poprosili wnioskodawcy nie dotarła przed głosowaniem i projekt przepadł.

 

XXXI sesja Rady Gminy
24 kwietnia 2017

 

W porządku obrad m.in.


1. Sprawozdanie Powiatowego Komendanta Policji o stanie bepieczeństwa i porządku za 2016 r na terenie gminy Mokrsko. Na tle powiatu - gdzie odnotowano spadek przestępstw i wykroczeń - gmina Mokrsko uznana została za bezpieczną.
2. Zatwierdzono wzrost stawek za wodę i ścieki o wskaźnik inflacji 1,3%. Odrzucono kolejną propozycję Wójta Gminy dotyczącą wprowadzenia opłaty od każdego wodomierza w wysokości 0,90 zł miesięcznie.

3. Podjęto decyzję o przystapieniu do konkursu na dofinasowanie dokończenia kanalizacji w obrębie aglomeracji obejmującej Krzyworzekę i Mokrsko oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w Mokrsku.

 

lokalizacja projektowanej chlewni
lokalizacja projektowanej chlewni

 

KOLEJNA DUŻA CHLEWNIA W MOKRSKU?

 

   We wrześniu br. do Urzędu Gminy wpłynął wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dotyczącej budowy kolejnej chlewni. Miałaby ona powstać na terenie Gospodarstwa Rolnego Mokrsko 105, gdzie znajduje się już budynek o maksymalnej obsadzie 350 szt tucznika.

   Nowy obiekt o powierzchni ponad 800 m2 miałby mieścić drugie tyle zwierząt plus 100 szt loch. Lokalizacja znajduje się zaraz za obecnym budynkiem w odległości 120 m od najbliższych zabudowań. We wniosku nie wymieniono szczególnie zaawansowanych rozwiązań technicznych zapobiegającym uciążliwemu fetorowi poza „”sprawną i niskoemisyjną wentylacją oraz szczelnym zbiornikiem na gnojowicę”.

   Inwestycja ta określana w dokumentach jako mogąca znacznie oddziaływać na środowisko może stać się prawdziwym utrapieniem dla naszej okolicy. Każdy kto znalazł się w pobliżu podobnego obiektu w drugim końcu naszej wsi wie czym to „pachnie”.

 


 

 

SPRAWA CHLEWNI W SKO

 

   15 grudnia 2015 r. Powiatowy Inspektor Sanepidu wydał decyzję odmowną w sprawie wydania opinii środowiskowej w związku z budową nowej chlewni w Gospodarstwie Mokrsko 105. Jako powód podano niezgodność planowanego przedsięwzięcia z planem zagospodarowania przestrzennego.
   28 grudnia 2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska odmówił wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zaopiniował negatywnie planowaną budowę ze względu na zapisy planu zagospodarowania przestrzennego.
   21 stycznia 2015 r. Wójt Gminy Mokrsko wydał decyzję odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację budowy chlewni.
   Inwestor złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu i 9 marca uzyskał postanowienie, które uznaje racje inwestora w kwestii wydania decyzji środowiskowej przez Wójta Gminy Mokrsko.
   W uzasadnieniu podano, że "hodowla zwierząt stanowi element gospodarki rolnej a budynki inwestorskie służą do prowadzenia tej hodowli. Lokalizacja (takich budynków)na terenach upraw rolnych jest dopuszczalna w myśl ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko".

 

budynek dawnej zlewni mleka w Chotowie
budynek dawnej zlewni mleka w Chotowie

BRAK ZGODY NA KOLEJNĄ KONTROWERSYJNĄ „INWESTYCJĘ”

 

   Zaskakująco jednomyślnie Rada Gminy odrzuciła propozycję zakupu budynku biurowego znajdującego sie na terenie nieczynnej cegielni w Ożarowie. Powodem były znaczne koszty remontu przekraczające dwukrotnie cenę zakupu a konieczne do realizacji pomysłu Pana Wojta na stworzenie tam siedmiu mieszkań socjalnych. Czyli takich, których mieszkańcy najczęściej nie będą w stanie nie tylko utrzymać budynku ale rownież ponieść bieżących opłat za wodę czy ogrzewanie. Obecnie takie osoby winne są gminie z odsetkami ponad 160 tys złotych - wszystko wskazuje, że w  większości pieniądze te przepadły.
   Za nieruchomość w Ożarowie obecny właściciel zażyczył sobie 250 tys zł. To niemal tyle ile mają nas w tym roku kosztować odsetki od zadłużenia wypracowanego w pocie czoła przez władzę gminy w poprzednich latach.

   PS. Na marginesie warto przypomnieć, że na dachu jednego z zakupionych kilka lat temu przez Pana Wojta budynków rośnie powoli las ponieważ od dłuższego czasu w gminnej kasie brak pieniędzy nawet na jego rozbiórkę.

 


NADWYŻKA ZA PÓŁROCZE

 

   Mieszkańców gminy być może zainteresuje na co poszła różnica w przychodach i wydatkach w budżecie, na którą składają się także podatki wpłacane przez nich. 

   W połowie 2016 roku rozliczenie gminnych finansów wykazało nadwyżkę w wysokości ok. 730 tys. - w tym "aż" 60 tys zł jakie przeniesiono z ub roku. Ponad 400 tys wydano na spłatę zadłużenia - odsetki od długu w tym czasie wyniosły prawie 160 tys zł. Na dzień 30 czerwca br. saldo na kontach UG to kwota ok 260 tys zł.

   Kiepski stan finansów - przy blisko dwumilionowych wydatkach majątkowych i zmniejszonych dochodach - mają uratować kredyty w zaplanowanej na ten rok wysokości 1,8 miliona zł.

 

ILE TYM RAZEM DOŁOŻYMY DO ŚMIECI?

 

   W cieniu dyskusji o milionowym kredycie i studium zagospodarowania gminy, bez zbędnego rozgłosu przemknęła informacja o rozstrzygnięciu przetargu na odbiór śmieci z terenu gminy Mokrsko. Tak jak poprzednio tylko jedna firma złożyła ofertę i tym samym 800 tys zł w ciągu dwóch lat przepłynie z kieszeni mieszkańców poprzez kosze na odpady do właściciela „najkorzystniejszej” oferty. Pięcioosobowe gospodarstwo zapłaci przez ten czas około 800 zł.
   W 2015 r do kwoty 400 tys jaka zebrano z opłat budżet gminy musiał dołożyć jeszcze 50 tys mimo, że Wójt Gminy Mokrsko jako główny powód poprzedniej 20%-owej podwyżki stawek podawał brak możliwości dofinansowania takich wydatków.

   Wbrew informacjom o radykalnej zmianie kosztów utylizacji śmieci związanych z koniecznością ich spalania na razie odbiorcy nie zażądali więcej.

KONTROLA RIO

 

   W dniach 24 sierpnia – 2 października 2015 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Gminy Mokrsko za okres od 2013 do połowy 2015r. Na prawie 150 stronach protokołu z dnia 2 listopada 2015 opisano sprawdzane zagadnienia oraz ujawnione przypadki złamania przepisów jakich dopatrzono się w finansach UG Mokrsko.
   10 grudnia sporządzono spis tych nieprawidłowości wraz z zaleceniami pokontrolnymi. Wśród ponad 50 uchybień wskazano m.in. na:

 • spłatę rat kredytowych po terminie płatności
 • liczne błędy w księgowaniu
 • brak właściwego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • nieprawidłowości w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym
 • błedne księgowanie podatków m.in. VAT
 • różnice pomiędzy kwotami zaksięgowanymi a faktycznym stanem rachunku bankowego
 • wielokrotne przekroczenie w 2014 r. planów rozchodów nawet o 2,8 mln zł
 • przypadki podwójnego opodatkowania gruntów związanych z działalnością gospodarczą
 • nieprawidłowe udzielanie ulg podatkowych
 • nieuregulowane za 2005 r. zaległości w podatku od nieruchomości związane z wynajmem pomieszczeń ZOZ w Mokrsku i Ożarowie
 • liczne nieprawidłowości przy sprzedaży w 2014 r. działki w Krzyworzece
 • złe procedury przetargu i ustalenia stawek czynszu na rzecz przychodni SANMED
 • niedochowanie procedur sprzedaży bezprzetargowej w 2015 r. czterech działek położonych w Mokrsku

 

Pan Wójt i pracownicy UG podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołanej w celu zapoznania się z treścią uwag RIO tłumaczył je niejasnymi przepisami, kikudniowymi opóźnieniami we wprowadzaniu zmian do budżetu (jak to miało miejsce w przypadku przekroczenia planu rozchodów) oraz "koniecznością znalezienia czegoś przez każdą kontrolę". Przedstawiono informacje o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych RIO.

[pobierz] 6.4 MB wnioski-pokontrolne

wnioski pokontrolne RIO 2015

"Wyremontowana" skarpa basenu ppoż w Chotowie
"Wyremontowana" skarpa basenu ppoż w Chotowie

 

LIKWIDACJA BASENU PPOŻ W CHOTOWIE NIELEGALNA?

 

   Na wniosek jednego z mieszkańców Chotowa prokuratura kolejny miesiąc bada akta sprawy nielegalnego zasypania przez Urząd Gminy w Mokrsku części basenu ppoż w Chotowie. Prace, które Pan Wójt nazwał remontowymi i polegającymi na „wzmocnieniu skarpy basenu wzdłuż wjazdu na prywatną działkę” wykonano w połowie 2014 r.

   Panu Wójtowi zarzucane jest przekroczenie uprawnień i działanie na szkodę interesu publicznego. Basen ppoż znajduje się na terenie Wspólnoty Gruntowej Wsi Chotów i władze Gminy Mokrsko nie miały prawa dokonać tam jakichkolwiek działań bez zgody właściciela.

   Wg wnioskodawcy zawiadomienia prokuratury wiele wskazuje, że gminne środki zaangażowano w rzeczywistości na poszerzenie wjazdu na prywatną posesję znajdującą się za basenem ppoż.

ILE WYDALIŚMY NA ŚCIEŻKĘ ROWEROWĄ?

 

   Na wniosek jednego z Radnych oszacowano koszty jakie poniósł budżet gminy Mokrsko na dostosowanie dawnego szlaku kolejki wąskotorowej do roli tzw. ścieżki rowerowej w granicach gminy.

   Całość wydatków, na które złożyły się koszty kruszywa, pracy sprzętu oraz oznakowania i otwarcia trasy zamknęły sie kwotą prawie 70 tys złotych.

   Dla porównania jest to równowartość kwoty jaką w 2015 r. gmina uzyskała z podatku rolnego z około 500 hektarów przeliczeniowych gruntów rolnych. Nieco więcej - bo 90 tys zł - miało wpłynąć do gminnej kasy z podwyżki opłat za śmieci, która obowiązuje od początku roku. Na około 40 tys zł oceniono także wzrost wydatków w Szkoły Podstawowej w Krzyworzece po przeniesieniu do niej 25 uczniów z Chotowa co pozwoliłoby zaoszczędzić prawie 500 tys złotych w skali roku.

 

CZY SANMED WYCOFA SIĘ Z OŚRODKÓW ZDROWIA W OŻAROWIE I MOKRSKU?

 

   Przychodnia "SANMED" wystąpiła do Wójta Gminy Mokrsko z wnioskami o zmniejszenie czynszu za lokale i warunków wynajmu urządzeń w budynkach Ośrodków Zdrowia w Ożarowie i Mokrsku oraz zawieszenie czynszu za wynajem gabinetu stomatologicznego w Ożarowie.*
   Motywacją jest wysokość opłat**, która wg wnioskodawcy „zdecydowanie odbiega od opłat w gminie Wieluń i Konopnica”. Ponadto „SANMED” nie widzi szans na pozyskanie większej liczby pacjentów, która obecnie wynosi w obu ośrodkach po ok. 900 osób.** Stawki, jakie płaci NFZ od lat nie ulegają zmianie a koszty działalności rosną. W dalszej części pisma kierownik przychodni stwierdza, że „sytuacja taka sprawia, że utrzymywanie dwóch ośrodków zdrowia dla tej samej populacji stała się ponad nasze możliwości”.

   SANMED nie podaje w piśmie propozycji o ile miałaby ta stawka być obniżona.

 

* Obecnie brakuje chętnego stomatologa, który podjąłby się pracy w OZ w Ożarowie po odejściu poprzedniego lekarza.
** Na początku tego roku UG Mokrsko ustalił podniesienie stawek podatku od wynajmu pomieszczeń w przychodniach o 9 groszy od mkw (z 4,56 zł do 4,65 zł).
*** Oznacza to, że tylko co trzeci mieszkaniec gminy Mokrsko jest zarejestrowany jako pacjent tych dwóch ośrodków.

 

MANIPULACJE PRZY GŁOSOWANIU NAD DROGAMI

 

   Na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Mokrsko w dniu 7 marca 2016 r. rozpatrywano propozycje dróg zgłaszanych do pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
   Prowadzący obrady Przewodniczący Marek Pietras dopuścił do głosowania w pierwszej kolejności wniosek Radnego Grzegorza Majtyki o zgłoszenie dróg tylko z Ożarowa, Komornik i Krzyworzeki. Co ciekawe radny nie wskazał nawet o jakie konkretnie odcinki chodzi. Wynik głosowania wykluczył wnioski innych Radnych dotyczące konkretnych dróg* pomimo, że były one zgłoszone wcześniej przed wnioskiem Radnego Majtyki i posiadały największe szanse na otrzymanie dofinansowania z PROW.
   Protestując przeciwko takim praktykom w pracy Rady Gminy 6-ciu spośród 12-tu obecnych radnych opuściło posiedzenie komisji.

 

* nie poddano pod głosowanie m.in. wniosków

- radnej Grażyny Siudy - droga w Krzyworzece tzw. Pólko 

- radnego Adama Szewczyka - droga przez Mamzerówkę

- radnego Grzegorza Prygiela - droga na cmentarz w Mokrsku

STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

 

   Rada Gminy wydłużyła do 22 lutego 2016 r. termin, do którego można wnosić uwagi do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko. Każdy mieszkaniec gminy może sprawdzić jakie przeznaczenie zaplanowano dla terenów nie tylko w jego najblizszym sąsiedztwie. Ma także - wg słow autora studium - możliwość wnioskować o zmiany w studium dotyczące nie tylko obszarów, do których posiada prawo własności czy dzierżawy. 

 

Opis projektu studium znajdziemy na stronie Urzędu Gminy w Mokrsku

http://www.bip.mokrsko.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=19&x=84

w nim dokładna mapa

http://www.bip.mokrsko.akcessnet.net/upload/20151116083833vybysxgzah3z.pdf

  


 

KOSZTY OŚWIATY W 2014

 

Wydatki

  

6,7 mln zł - około 33% budżetu gminy

 

w tym

 

Szkoły podstawowe - 3,58 mln

Gimnazjum - 1,56 mln

Przedszkola - 830 tys

Stołówki - 360 tys

Dowóz uczniów - 130 tys

Pozostałe wydatki - 210 tys

 

Otrzymane subwencje i dotacje

 

5 mln zł - około 25 % budżetu gminy

 

Środki własne (m.in . odpłatność za stołówki ok. 300 tys)

 

Do wyrównania bilansu oświaty z budżetu gminy dołożono 1,4 mln zł*

 

 

 

Wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia

 

Placówka Wydatki Koszt na 1 ucznia Liczba uczniów
SP Mokrsko    827 tys   6,1 tys 135
SP Komorniki    675 tys   9,1 tys   74
SP Ożarów    750 tys   9,7 tys   77
SP Krzyworzeka    724 tys 13,4 tys   54
SP Chotów    513 tys 20,5 tys   25
Gimnazjum 1 565 tys   8,9 tys 175

 

 

 * W roku 2015 przewidywana kwota jaka z budżetu dofinansujemy oświatę to 1,67 mln złotych

 


 

 

OKAZJA DO WZIĘCIA?

 

   Z powodu braku środków finansowych w budżecie Urząd Gminy odłożył na pół roku decyzję o zakupie dawnego budynku biurowego na terenie cegielni w Ożarówie.

   Obecny właściciel wstępnie oszacował wartość nieruchomości z półhektarową działką na 300 tys zł i proponuje, by w cenie zakupu rozliczyć swoje zaległości wobec gminy Mokrsko z tytułu zaległego podatku w kwocie 30 tys zł.

   Władze gminy chcą, aby po przebudowie powstało w tym miejscu kilka mieszkań socjalnych - koszt remontu oszacowano na ponad 500 tys zł. Na część wydatków istnieje mozliwość uzyskania dofinansowania z zewnętrznych źródeł.

   Przekonamy się niebawem czy zadłużoną gminę stać na taki gest, by za kilkaset tysięcy zafundować kilku rodzinom mieszkania i później utrzymywac ten budynek skoro lokatorzy nie będą sami w stanie o niego zadbać. 

   Cena oferowa sprzedaży całej cegielni to 1,1 mln zł. To mniej więcej tyle ile w tym roku gminny budżet odda bankom w postaci rat kredytów i odsetek.

 

CZY W MOKRSKU PRZESTANIE ŚMIERDZIEĆ?

 

   Ostatnie spotkanie z właścicielem fermy trzody chlewnej jakie odbyło się z inicjatywy Urzędu Gminy przyniosło oświadczenie, że w ciągu najbliższych dwóch lat problem dokuczliwego sąsiedztwa tysięcy świń zostanie znacznie zminimalizowany. System filtracji powietrza jaki być może powstanie w przedsiębiorstwie hodowlanym ma zlikwidować uciążliwy fetor utrudniajacy życie nie tylko w najbliższym sąsiedztwie fermy. Niestety żadne konkretne terminy nie padły.

   Pozostaje mieć nadzieję, że jeśli nie zabraknie dobrej woli oraz niemałych pieniędzy a biurokracja nie opóżni inwestycji być może mieszkańcy tej części wsi będą - dosłownie i w przenośni - mogli odtchnąć z ulgą.

gorzka prawda
gorzka prawda

 

DROGA PRZEZ MOKRSKO PIERWSZĄ OFIARĄ ZADŁUŻENIA

 

   Radni większością głosów odrzucili propozycję Starostwa Powiatu pokrycia części kosztów remontu drogi na odcinku długości 1,6 km od remizy OSP do banku spółdzielczego, który planowano na 2016 r.
   Głównym powodem był stan budżetu obciążonego wielomilionowym długiem oraz kosztami trwającego remontu budynku szkoły w Mokrsku, który pochłonie przez najbliższe trzy lata 2,7 miliona zł. Podnoszono także kwestię wyłączenia z inwestycji pozostałego odcinka drogi od Krzyworzeki do remizy OSP w Mokrsku. Kontrowersje budził też podział finansowania inwestycji w równej wysokości po 800 tys zł między powiat a gminę – droga jest zarządzana przez powiat.
   Dla porównania w tym roku spłacimy z gminnej kasy - czyli opłat i podatków mieszkańców gminy - 700 tys zadłużenia plus 400 tys odsetek.

 

Odpowiedź na pismo Rady Rodziców i Nauczycieli

SP w Chotowie

 

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Chotowie 

 

   W odpowiedzi na na pytanie zawarte w piśmie z dnia 19 października 2015 informuję:
   Moje stwierdzenie które padło na sesji Rady Gminy Mokrsko w dniu 15 października 2015 r. o treści „ Ja bym nigdy nie posłał swoich dzieci do takiej szkoły” oparte jest na przekonaniu, że kształcenie uczniów w małych kilkuosobowych klasach łączonych z konieczności oszczędnościowych w oddziały nie daje możliwości odpowiedniego nauczania i rozwoju dziecka.


   Potwierdzają to opinie dyrektorów szkół podstawowych w Krzyworzece, Komornikach i Ożarowie z dnia 14.01.2015, w których wykazano negatywne skutki takiego rozwiązania - podobnego zdania byli Rodzice uczniów tych placówek.

 

   Odnosząc się do pozostałej części pisma skierowanego do mnie przez Przedstawicieli Rady Rodziców i Grono Pedagogiczne pragnę zaznaczyć, że - tak jak Państwo stwierdziliście - jako reprezentant mieszkańców gminy muszę brać pod uwagę nie tylko zdanie mieszkańców Chotowa. Większość opinii z jakimi się spotkałem jest zdecydowanie krytyczna wobec utrzymywania przez budżet Gminy Mokrsko tak małej placówki.

 

   Pomimo tego, że obecne władze Gminy Mokrsko nie przewidują w najbliższych latach reorganizacji SP w Chotowie nie zwalnia mnie to z obowiązku zadawania pytań o sposób wydawania publicznych pieniędzy.

 

Grzegorz Prygiel                             

 


 

Czy chotowski park podzieli los tamtejszej cegielni?

 

   Urząd Wojewódzki w Łodzi prowadzi postepowanie o wydanie decyzji stwierdzającej, że zespół dworsko-pałacowy wchodzącyw skład dawnego majatku Chotów nie podlegał przejeciu na cele reformy rolnej dekretu PKWN z 1944 r.

   Stronami w postepowaniu są spadkobiercy ostatniego właściciela majątku, Starosta Wieluński oraz Wójt Gminy Mokrsko

   Termin rozstrzygnięcia postępowania wyznaczono na koniec stycznia 2016 r.

Pan Wójt przeprasza rodziców

 

   Twa rozpoczęty ze znacznym opóźnieniem remont budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Mokrsku. Prace prowadzone przez wybranego w przetargu przez Urząd Gminy wykonawcę doprowadziły do chaosu organizacyjnego w placówkach oświatowych tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego.

   Pan Wójt przyznaje, że nie spodziewano się takich zaniedbań ze strony wykonawcy w realizacji pierwszej fazy przebudowy i remontu szkoły. Niedokładne zabezpieczenie spowodowało kilkukrotne zalanie pomieszczeń na pietrze. W szybkim tempie musiano malować sufity we wszystkich klasach gimnazjum. Nie ukończono tam remontu ubikacji w ale sanepid zezwolił na korzystanie z sanitariatów innych częściach budynku. Przedszkole pozbawione kuchni i stołówki zostało zmuszone ograniczyć czas pracy do godz 13.00. Na pytanie rodziców dzieci zapisanych na dłuższą opiekę co mają teraz z nimi później zrobić Pan Wójt nie przedstawił żadnego rozwiązania na zebraniu ale przeprosił za całą sytuację.

   Przewiduje się, że utrudnienia potrwają do końca września.

 

pismo w sprawie sprostowania
pismo w sprawie sprostowania

Szkoła w Chotowie - wyjaśnienie

 

   W związku z prośbą o sprostowanie informacji zawartej na stronie Klubu Radnych Nasza Gmina Mokrsko w stwierdzeniu: "W międzyczasie Pan Wójt złamał przepisy ustawy o systemie oświaty przedłużając pełnienie obowiązków dyrektora szkoły ponad dozwolone 10 miesięcy." oświadczam, że w/w informacja została oparta na słowach samego Pana Wójta Tomasza Kąckiego wypowiedzianych na VIII sesji Rady Gminy Mokrsko z dnia 22 czerwca 2015 r. W trakcie dyskusji o dalszym powierzeniu obowiązków dyrektora szkoły w Chotowie osobie, której kończył się 10-miesięczny okres sprawowania funkcji p.o. dyrektora tej szkoły na moje pytanie: - "W jakim charakterze będzie pełniła te obowiązki? Dalej p. o.?" Pan Wójt odpowiedział - "Tak".  Potwierdza to protokół na stronie 9. Na kolejnej sesji w dniu 29 lipca 2015 w trakcie zatwierdzenia w/w protokołu Pan Wójt na moją prośbę potwierdził tę swoją wypowiedź.

   Pan Wójt nie odróżnia funkcji pełnienia obowiązków od powierzenia stanowiska i teraz żąda sprostowania swoich wypowiedzi jakimi wprowadził w błąd Radę Gminy.
   Warto zauważyć, że do obecnej chwili na stronie Urzędu Gminy Mokrsko nie ma żadnej wzmianki o powierzeniu stanowiska osobie, która pełniła dotychczas obowiązki dyrektora szkoły w Chotowie ani o sposobie rozstrzygnięcia trzeciego konkursu na to stanowisko. Radni już się zdążyli się przyzwyczaić, że niektóre informacje niezbyt korzystne dla wizerunku Pana Wójta są od dawna ściśle reglamentowane przez Urząd Gminy w Mokrsku.

 

Przewodniczący Klubu Radnych

Nasza Gmina Mokrsko

Grzegorz Prygiel

Szkoła w Chotowie ma wreszcie dyrektora

 

   Po kilkumiesięcznych perturbacjach i trzech konkursach wyłoniono kandydatkę na stanowisko dyrektora szkoły w Chotowie.

   Do obecnej chwili obowiązki dyrektora pełniła jedna z nauczycielek, która mimo uzyskania niedawno kwalifikacji dyrektorskich nie podjęła się dalszego piastowania tego stanowiska w placówce oświatowej, w której 25 wychowanków uczy 10 pedagogów - w sumie na niecałe 5 pełnych etatów. Nikt nie przystąpił do dwóch ogłoszonych konkursów a nawet nie wyraził chęci na pełnienie funkcji p.o. więc sięgnięto po osobę spoza gminy.

   W międzyczasie Pan Wójt złamał przepisy ustawy o systemie oświaty przedłużając pełnienie obowiązków dyrektora szkoły ponad dozwolone 10 miesięcy.

 

 

Tablety dla Radnych

 

   Od kilku miesięcy forsowany jest pomysł wyposażenia radnych a nawet sołtysów gminy Mokrsko w tablety, które miałyby usprawnić ich pracę. Już nie w formie papierowej ale elektronicznej przyjmowali i poznawaliby dokumenty rozpatrywane później na komisjach oraz sesjach. Miałoby to oznaczać podążanie za postępem i ustawić naszą gminę w ścisłej czołówce powiatowej bowiem dotychczas tylko Wieluń pozwolił sobie na taki ekskluzywny gest.
   Piętnaście urządzeń dla całej Rady to jednorazowy wydatek około 10 tysięcy złotych - a jeśli i sołtysi mieliby je otrzymać już 18 tys. Koszty dotychczasowego sposobu dostarczania materiałów są wg symulacji Urzędu Gminy o połowę niższe i rozkładają się w czasie do końca kadencji.
   Ciągle słychać, że na wszystko brakuje pieniędzy – m.in. kilku tysięcy na bezpieczniejszy przystanek koło DINO czy nowy piec CO w sali OSP Komorniki. Czy stać nas na taki luksus jak tablety z budżetu zadłużonej po uszy gminy?

   Wkrótce poznamy odpowiedź.

 

Pierwsze "rondo" ?

 

   Szybko posuwają się prace przy przebudowie drogi powiatowej koło Słupska wraz z drogą na Mątewki. Dzięki temu powstanie m.in. coś co przypomina w trakcie budowy skrzyżowanie z ruchem okrężnym. Koszt inwestycji z tym związanej określony w budżecie gminy to 1,4 miliona złotych.Coraz głośniej mówi się o przebudowie drogi w Mokrsku na odcinku od remizy OSP  do parku. Pochłonie 3,2 miliona złotych i realizowany będzie przez powiat z udziałem środków z gminnego budżetu.


   W kolejce czekają posiadąjące już dokumentację lub z dokumentacją w trakcie opracowania

- łącznik w Krzyworzece od Jonkusa (wraz z kanalizacją) – 700 tys zł
- droga na Zbęk – 140 tys zł
- droga w Słupsku na Piaski – 800 tys zł
- droga na Mamzerówce – 1,5 mln zł
- droga na Mątewkach – 770 tys zł
- droga w Krzyworzece tzw. Pólko - 1,7 mln zł
- droga na cmentarz w Mokrsku – 880 tys zł

- droga w Ożarowie Lasek
- droga Mokrsko Kośnik
- droga Krzyworzeka Olszyny
- droga Komorniki Granice

 

   Niestety wiadomo, że realizacja tych zamierzeń w najbliższych latach będzie znacznie utrudniona ze względu na brak środków w budżecie obciążonym przez bieżące wydatki i spłatę wielomilionowego zadłużenia. Tego zadłużenia dzięki, któremu banki zarobią w sumie około 3 milionów złotych.

   Każdy może policzyć ile dróg można by za to zbudować.

 

System przekazywania informacji w gminie

 

   Ostatnio wielokrotnie mogliśmy się przekonać jak działa system informowania mieszkańców gminy ograniczony do tablic sołtysów oraz strony internetowej Urzędu Gminy. 
    W sąsiadującej z nami gminie Skomlin sięgnięto po skuteczny i przede wszystkim szybki sposób. Mieszkańców o zebraniach wiejskich, terminach opłat czy ostrzeżeniach meteorologicznych zawiadamia się wprost na ich telefony komórkowe. Zakupiono usługę wysyłania SMSów do grupy zapisanej w bazie numerów osób , które zgłosiły akces do systemu.  Miesięczny koszt UG z tytułu abonamentu i wysyłanych wiadomości nie przekracza 75 zł. Trzeba zaznaczyć, że system nie musi obejmować dużej liczby odbiorców bowiem każdy z nich ma możliwość przekazywania dalej wiadomości.
   Miejmy nadzieję, że pomysł zostanie wprowadzony w życie mimo, iż nie powstał w Urzędzie Gminy.

 

Napisano o nas

KULISY POWIATU nr 9 (443) 10 marca 2015

 

"Nikt nie lubi być wieczną opozycją"

 

   Jesienią ub. roku Komitet Wyborczy „Nasza Gmina Mokrsko”, z kandydatką na wójta Pauliną Kubowicz, wystartował po władzę w gminie. Rządów wprawdzie nie przejęli - Kubowicz musiała pogodzić się z kolejną wygraną wójta Tomasza Kąckiego – ale do rady wprowadzili siedmiu radnych. Tyle samo, co komitet Kąckiego. Piętnasty mandat zdobył radny „niezależny”, który tym samym stał się języczkiem u samorządowej wagi.
   Radny Grzegorz Prygiel przyznaje, że jeszcze do niedawna nie interesował się ani lokalną polityką, ani samorządnością. Aż do ubiegłego roku.
   - Byłem zszokowany wielkością zadłużenia gminy Mokrsko – wyznaje Prygiel – które faktycznie blokuje rozwój gminy. Pątnów, ze zobowiązaniami w wysokości 11 mln złotych, uznawany jest za bankruta, a długi naszej gminy sięgają dziesięciu milionów – i nikt nie bije na alarm. Wręcz przeciwnie, dotychczasowi zarządcy – także w czasie kampanii wyborczej – mówili o świetlanej przeszłości, obiecywali nowe inwestycje.
   Powołując KW „Nasza Gmina Mokrsko”, kontynuuje Grzegorz Prygiel, chcieliśmy zaprezentować mieszkańcom inny punkt widzenia na sprawy gminy. Staraliśmy się dotrzeć do nich z pełną i przystępną informacją o zadłużeniu, o stylu działania władz samorządowych, o kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
   - Bo czy to nie jest dziwne – pyta radny Prygiel – że RIO na blisko 150 stronach raportu wylicza błędy i uchybienia, po czym nakłada na wójta karę… upomnienia.
   Po podsumowaniu wyniku wyborów sytuacja w radzie gminy wyglądała na patową. Siedmiu radnych wprowadził wójt Tomasz Kącki, siedmiu - komitet „Nasza Gmina Mokrsko”, a całości dopełniał „niezależny” radny Tomasz Stefaniak.
   - Próbowaliśmy rozmawiać ze Stefaniakiem - nie ukrywa Grzegorz Prygiel - ale on odmówił. Wójt też nie był skory do współpracy. Myśleliśmy, że wyciągnie rękę, że zaproponuje jakieś współdziałanie, a on, obiecując różne profity, zaczął namawiać naszych radnych do przejścia na jego stronę. Postawił na konfrontację, ale nie udało mu się rozbić jedności grupy.
   W tej sytuacji - zgodnie z porzekadłem: gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta - przewodniczącym rady gminy został nie związany z żadną frakcją Tomasz Stefaniak.
   - Jego „niezależność” skończyła się bardzo szybko – twierdzi Prygiel. – Stefaniak, już jako szef rady, przeszedł na stronę wójta za obietnicę inwestycji w tej części miejscowości, w której mieszka. Oczywiście, życzę mu, aby wójt dotrzymał słowa, bo sam również jestem mieszkańcem Mokrska, ale jak to się ma do wcześniejszych zapewnień Stefaniaka, że reprezentuje interes całej gminy?
   Po pierwszych zwarciach i próbach marginalizacji (funkcje przewodniczących komisji objęli wyłącznie radni związani z frakcją wójta), opozycyjna siódemka sformalizowała 10 lutego dotychczasową strukturę powołując klub radnych „Nasza Gmina Mokrsko”.
   - Statut gminy daje nam taką możliwość – objaśnia liderujący klubowi Grzegorz Prygiel – więc z niej skorzystaliśmy. Taka forma scala grupę, ułatwia przygotowanie i zgłaszanie projektów uchwał, umożliwia skuteczniejsze patrzenie władzy na rękę.
   - Będziecie totalną opozycją?
   - Nie - zaprzecza Prygiel - będziemy drugim biegunem rady. Zdrową formą samorządności - dodaje sentencjonalnie - która jest przeciwwaga dla rządzących. A to nie wyklucza poparcia projektów, które uznajemy za słuszne i korzystne dla mieszkańców. Głosowaliśmy np. za podwyższeniem ekwiwalentu (z 10 do 15 zł za godzinę w akcji) dla strażaków z OSP. Popieramy ustanowienie stypendiów dla najzdolniejszych uczniów. Poza tym w klubie nie ma formalnej dyscypliny; wspólnie głosujemy w sprawach priorytetowych (np. przeciw dalszemu zadłużaniu gminy), ale w pozostałych kwestiach nasi radni mają wolną rękę.
   Klub Radnych „Nasza Gmina Mokrsko” stawia też na informację dla mieszkańców gminy. Pełną, jak zapewniają, i przystępną.
   - Internetowy BIP - twierdzi radny Prygiel - sprawy nie załatwia. Podawane tam informacje są krótkie, pisane w stylu urzędniczym, a co najważniejsze – prezentują punkt widzenia rządzących. Nawet najbardziej zainteresowanemu sprawami gminy mieszkańcowi trudno tam będzie znaleźć fakt, że obsługa zadłużenia kosztuje nas ok. 400 tys. złotych rocznie. Oznacza to, że gdyby nie konieczność oddawania tej sumy bankom, gmina mogłaby zafundować mieszkańcom np. bezpłatny odbiór śmieci. A jeśli prawo na to nie zezwala, to jakąś inną usługę…
   - Ilu mieszkańców wie - pyta dalej Grzegorz Prygiel - że w prognozie długofalowej zapisano, iż w 2019 roku, przy podobnych jak obecnie przychodach budżetu planowane jest spłacenie 3 mln złotych kredytu?
Również brakiem właściwej informacji ze strony wójta i urzędu gminy uzasadnia radny Prygiel kompromitujący fakt, że w niedawnych wyborach sołtysów, na blisko 1300 uprawnionych do głosowania, przyszło zaledwie 60 mieszkańców Mokrska.
   - Wzmagacie ofensywę i zwieracie szeregi; czy to oznacza – pytamy – że w następnych wyborach znowu ruszycie po władzę?
   - Mamy dopiero początek kadencji – zauważa lider klubu radnych „Nasza Gmina Mokrsko” – więc na takie pytania jest zdecydowanie za wcześnie. Na razie chcemy pracować na rzecz mieszkańców gminy…
   A dociskany w kwestii apetytu na władzę dodaje po chwili: - Mamy nadzieję, że poparcie dla naszego Klubu Radnych wzrośnie. Nikt przecież nie lubi być wieczną opozycją.

 

Józef Romanowski