Afera z wiatrakiem


 WALKA Z WIATRAKIEM TRWA

 

   W dniu 18 listopada 2015 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie, do którego inwestor odwołał się od decyzji Wojewody Łodzkiego unieważniającej decyzję Starosty Wieluńskiego o zgodzie na budowę wiatraka koło Zmyślonej podtrzymał zaskarżoną decyzję.

   Oznacza to, że kolejna instancja administracji podzieliła zdanie protestujacych mieszkańców.

   Inwestor ma prawo zaskarżyć decyzję w ciagu 30 dni do Sądu Wojewódzkiego.

 


 

 SĄD PODTRZYMAŁ POSTANOWIENIE SKO

 

   Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił odwołanie inwestora od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, które uznało decyzję środowiskową Wójta Gminy Mokrsko w sprawie budowy wiatraka koło Zmyślonej za wydaną niezgodnie z prawem.

   Brak kolejnego odwołania umożliwi Starostwu w Wieluniu wszczęcie procedury cofnięcia pozwolenia na tę inwestycję. Ostateczna decyzja o uchyleniu zgody na budowę tej turbiny zapadnie jednak na kolejnym szczeblu władzy czyli w Urzędzie Wojewódzkim.

 


 

 

Decyzja Pana Wójta jest nieważna

 

   15 kwietnia 2015 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu działając na wniosek grupy mieszkańców, których działki znajdują się w strefie oddziaływania planownego wiatraka na Zmyślonej stwierdziło "nieważność decyzji Wójta Gminy Mokrsko  z dnia 14 kwietnia 2008 roku w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 1200 kW  na działce  o nr 67 w miejscowości Ożarów."

   W uzasadnieniu wskazano na niezgodność z planem zagospodarownia terenu, na którym miałby stanąc wiatrak oraz zakaz lokalizacji tego typu obiektów na terenie istniejącego tam parku przyrodniczo-krajobrazowego "Wzgórza Ożarowskie".

   Od decyzji nie przysługuje odwołanie jednak strona z niej niezadowolona może w ciągu 14 dni zwrócić się do SKO w Sieradzu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

Inwestor się nie poddaje

 

   Po oddaleniu przez SKO swojego zażalenia inwestor, który chce wybudować wiatrak koło Zmyślonej złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z żądaniem wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. Dla nas oznacza to, że postępowanie w Starostwie będzie nadal zawieszone, aż do rozstrzygnięcia w sądzie co może potrwać kolejne kilka miesięcy.

 

SKO odrzuca wniosek inwestora

 

   Samorządowe Kolegium odwoławcze podtrzymało swoje orzeczenie o niezgodności z prawem decyzji środowiskowej Wójta Gminy Mokrsko dotyczącej zgody na postawienie wiatraka niedaleko Zmyślonej. O ponowne rozpatrzenie wnioskował inwestor.

   Teraz Starostwo Powiatowe w Wieluniu ma możliwość uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę.

   Czy to zrobi przekonamy się niebawem...

 

 

Starostwo wznawia postępowanie

 

   W dniu 17 czerwca 2015 r. Starostwo Powiatowe w Wieluniu "postanowiło wznowić postępowanie w sprawie zakończonej decyzją ostateczną nr 886/09" - czyli decyzją zezwalającą na budowę elektrowni wiatrowej na działce nr 67 obręb Ożarów.

   Informację tej treści otrzymali mieszkańcy, którzy zostali uznani za stronę i domagali się cofnięcia pozwolenia na budowę wiatraka koło Zmyślonej. Starostwo potwierdziło, że postępowanie związane z wydaniem przez Wójta Gminy Mokrsko środowiskowych uwarunkowań odbyło sie bez wymaganych konsultacji społecznych.

 

 

plac budowy elektrowni wiatrowej
plac budowy elektrowni wiatrowej

KTO ZA TYM STOI?

 

   "Jeśli się okazuje, że 1/3 wiatraków w Polsce stoi na działce wójta, burmistrza, radnego, który głosował zmianę planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego tę inwestycję czy pracownika urzędu gminy, który obsługuje inwestora, to uważam, że jest to sytuacja patologiczna" — alarmuje prezes Najwyższej Izby Kontroli.

 

całość artykułu dostępna tutaj

Gra na zwłokę

 

   Przedłuża się postępowanie w sprawie odwołania, jakie złożył inwestor od rozstrzygnięcia Samorządowego Kolegium Odwoławczego uznającego decyzję Wójta Gminy Mokrsko otwierającego drogę do budowy wiatraka za niezgodną z prawem. Procedury, z których korzysta inwestor odsuwają w czasie ostateczne rozstrzygnięcie. Co ciekawe również Starostwo Powiatowe postanowiło swoją odpowiedź na wniosek mieszkańców gminy uznanych z stronę w postępowaniu uzależnić od rozstrzygnięcia w SKO mimo, że uzasadnienie wniosku miało całkowite inne argumenty. Na takie postępowanie Starostwa została już wniesiona skarga do Wojewody.
   Jakikolwiek by jednak był finał i tak może sie okazać przegraną dla społeczeństwa gminy, która jednoznacznie w referendum wyraziło swoje zdanie na temat tego typu inwestycji jakimi chciał Pan Wójt, podległy mu Urząd i była Rada uszczęśliwić mieszkańców gminy Mokrsko. Jeśli nawet wiatrak nie powstanie inwestor może wytoczyć długie procesy o odszkodowanie jakim już groził. Dla zadłużonej gminy przegrana w nich - na skutek choćby przyznania się Pana Wójta do przekroczenia prawa - mogłaby oznaczać fiansowy cios, po którym przez wiele lat trudno będzie się podnieść.

 

Wojewoda uchyla postanowienie Starosty

 

   Wojewoda Łodzki po rozpatrzeniu zażalenia grupy mieszkańców gminy Mokrsko postanowiła w dniu 14 lipca uchylić decyzję Starosty Wieluńskiego, który zawiesił postępowanie w/s wiatraka do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. To kolejny efekt walki mieszkańców gminy ze skutkami nielegalnej decyzji jaką Pan Wójt umożliwił budowę wiatraka 300 metrów od domów na Zmyślonej. W obecnej chwili SKO ze względów proceduralnych przedłużyło do końca lipca rozpatrzenie odwołania inwestora od decyzji SKO o nieważności "środowiskowej decyzji" Wójta Gminy Mokrsko umożliwiajacej uzyskanie zgody na budowę spornego wiatraka.

   Pan Wójt tymczasem m.in. w wywiadach twierdzi, że zrobił i robi wszystko by zablokować inwestycję na działce 67. Prawda jest taka, że od początku całej afery Urząd Gminy nie jest stroną w tej sprawie i na tej podstawie odrzucano wszystkie jego działania. Kontynuowano je mimo tego tylko dla celów propagandowych próbując zmniejszyć straty na wizerunku Pana Wójta, ktory sam przyznał się do przekroczenia prawa wydając decyzję środowiskową bez wymaganych konsultacji z mieszkańcami.

   Wie, że przegrana inwestora oznaczać może proces o spore odszkodowanie a realizacja inwestycji pogrąży go całkowicie w oczach nie tylko mieszkańców gminy. 

 

Wiatrak - ciąg dalszy

 

6 maja 2015

   Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi w odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Mokrsko z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko stwierdza, że nie posiada kompetencji kontrolowania wcześniej wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

21 maja 2015

   Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieluniu odmawia dostępu do informacji zawartych w dzienniku budowy wiatraka koło Zmyślonej, o które wystąpił Wójt Gminy Mokrsko. Nie pozwoli to na poznanie czy prowadzenie tego dokumentu nie stanowi przesłanek do wstrzymania budowy.

 

21 maja 2015

   Starostwo Powiatowe w Wieluniu ponownie występuje do Urzędu Gminy w Mokrsku o informację w sprawie sposobu rozpatrzenia wniosku inwestora o sprostowanie błędu rachunkowego z 2008 dotyczącego różnicy w podanej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wysokości wiatraka. Zaniżenie tego wymiaru do 100 m pozwoliło zmieścić się strefie oddziaływania wiatraka do terenu niezabudowanego.
   Jednocześnie Starostwo ponawia prośbę z 10 marca 2015 r. o informację czy w UG Mokrsko zostało wszczęte jakiekolwiek postępowanie skutkujące wycofaniem decyzji wydanej przez Wójta Gminy Mokrsko. Brak odpowiedzi potwierdza, że Pan Wójt nie zrobił nic, aby podważyć własną decyzję. Mimo, że jak sam ostatnio stwierdził została wydana z naruszeniem prawa.

 

21 maja 2015

   Urząd Wojewódzki w Łodzi  odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Mokrsko informuje, że Gmina Mokrsko nie jest stroną postępowania zakończonego wydaną decyzją o pozwolenie na budowę wiatraka. Jednocześnie pisze, że w tej sprawie wszczęte zostało w UW postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważnosci ww. decyzji

 

25 maja 2015

   Kancelaria Prawna z Prusinowic (okolice Rybnika) na zlecenie Wójta Gminy Mokrsko wydaje opinię prawną o konieczności wydania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku zmiany mocy i wysokości elektrowni wiatrowej. W 2008 roku po informacji od inwestora o korekcie parametrów wiatraka Wójt Gminy Mokrsko nie podjął żadnych działań.

 

Co dalej z wiatrakiem na Zmyślonej?

 

   Od czasu ujawnienia ukrywanego przez władze gminy faktu istnienia od 2009 roku pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej minął ponad miesiąc. W tym czasie nastąpiło kilka zdarzeń, których nie znajdziemy w subiektywnych informacjach oraz plotkach jakie zawsze powstają przy tego rodzaju skandalicznej sprawie.

 

30 kwietnia 2015

   Komisja Rewizyjna Rady Gminy podczas kontroli dokumentów związanych z budową wiatraka nie znajduje śladu o konsultacjach społecznych wymaganych przez prawo przy tego typu inwestycji

 

1 kwietnia 2015

   Urząd Gminy Mokrsko zwraca się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu o stwierdzenie nieważności własnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację budowy elektrowni wiatrowej. W uzasadnieniu pomiędzy wieloma innymi błędami jakie popełniły władze gminy czytamy: "Decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa, gdyż nie zapewniono prawidłowego udziału społeczeństwa w postępowaniu. (...) Udział społeczeństwa w postępowaniu ograniczono do wywieszenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania i decyzji środowiskowej na tablicy ogłoszeń. Nie podano do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania skarg i wniosków (...)"

 

14 kwietnia 2015

   Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie utrzymuje w mocy decyzję o budowie elektrowni wiatrowej nie uznając UG Mokrsko jako strony w sprawie mogącej wnosić o unieważnienie w/w decyzji.

 

14 kwietnia 2015

   Starostwo Powiatowe w Wieluniu stwierdza, że pozwolenie na budowę wiatraka zostało w 2009 r wydane zgodnie z obowiazujacym wtedy prawem a wyydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody mówi, że zapewniono udział społeczeństwa w podejmowaniu tej decyzji.

 

24 kwietnia 2015

   Mieszkańcy Zmyślonej i właściciele działek znajdujących się w pobliżu lokalizacji wiatraka występują do Starostwa Powiatowego o unieważnienie decyzji o budowie elektrowni wiatrowej ze względu na brak możliwości udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wydania zgody na tę inwestycje.

 

28 kwietnia 2015

   Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że podczas kontroli miejsca budowy obiektu nie stwierdzono żadnych przesłanek dających podstawę do wstrzymania robót.

 

 

 

20 kwietnia 2015 TVP INFO

nadała krótki reportaż o wiatraku

jaki ma powstać koło Zmyślonej