Aktualności


SZKOŁA W CHOTOWIE – TRZY PROPOZYCJE

 

   W związku z reformą oświaty 6 klasowe szkoły podstawowe od 1 września 2017 roku zmieniły się w 8 klasowe placówki. W Chotowie ze względów lokalowych oznaczało to konieczność dowożenia dzieci VII-VIII do innych miejscowości.

 

   1. Na przełomie 2017/2018 Wójt Gminy zaproponował zmianę statusu chotowskiej szkoły w 4 klasową. Wstępnie mieli to zaakceptować rodzice dzieci klas V-VIII, które od 1 wrzesnia 2018 r. kontynuowałyby naukę w Krzyworzece i Mokrsku. Według informacji Urzędu Gminy liczba uczniów zmniejszyłaby się do 12 a koszty prowadzenia placówki spadłyby z 480 tys zł do kwoty 280 tys zł rocznie. Podjęta w styczniu uchwała intencyjna została pozytywnie zaopiniowana przez Kuratorium Oświaty.


   2. Rodzice dzieci złożyli w dniu 13 lutego wniosek o pozostawienie szkoły w dotychczasowym kształcie 8 klas. Tydzień później Komisja Oświaty odrzuciła tę propozycję.


   3. W dniu 27 lutego Rada Gminy Mokrsko przyjęła uchwały intencyjne w sprawie przekształcenia szkoły w Chotowie w filię ZSiP w Krzyworzece. Podobnie jak w pierwotnej propozycji Urzędu Gminy w placówce pozostałyby klasy I-IV, starsze kontynuowałyby edukację w Krzyworzece lub Mokrsku.

XLII sesja Rady Gminy
27 lutego 2018

 

W porządku obrad m.in.

1. Podjęcie decyzji odnośnie utworzenia oddziału sportowego w ZSIP w Mokrsku. Finansowanie zapewni zwiększona subwencja oświatowa.

2. Odrzucenie wniosku Środowiskowego Domu Samopomocy w Mokrsku o dofinansowanie budowy budynku gospodarczego w kwocie ok. 50 tys zł

3. Podjęcie uchwał w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w  Chotowie w filię ZSiP w Krzyworzece.

4. Przyjęcie zmian w prognozie finansowej i budżecie gminy Mokrsko

5. Uchwała intencyjna w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Chotowie ze szkoły 8-klasowej w 4-klasową.

6. Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mokrsko.

7. Podjęcie uchwał w sprawie wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Mokrsko. Głosami 8 za, 4 przeciwko i 1 wstrzymujący się uposażenie to zostało obniżone o około 10 %.

 

 

INWESTOR DOMAGA SIĘ ODSZKODOWANIA

 

   14 lutego 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę kasacyjną na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o nieważności decyzji Wójta Gminy Mokrsko z 2008 r. określającego środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej na działce Ożarów nr ewid. 67

   Kilka dni wcześniej firma, która planowała postawienie "wiatraka" koło Zmyślonej wystąpiła do gminy Mokrsko o odszkodowanie za wydatki jakie poniosła w zwiazku z inwestycją. Powołała się przy tym na przepis Kodeksu Cywilnego mówiący, ze jednostka samorządu terytorialnego ponosi odpowiedzialność za wydanie ostatecznej decyzji, która została następnie uznana za niezgodną z prawem.

   Swoje roszczenia, na które składaja się m.in. koszty zakupu działki oraz wykonania dokumentacji inwestor określił na kwotę 173 tys zł.

 

XLI sesja Rady Gminy
30 stycznia 2018

 

W porządku obrad m.in.

1. Przedstawienie stanowiska dystrybutora energii elektrycznej w sprawie wymiany oświetlenia drogowego. Związana z tym dzierżawa słupów kosztowałaby gminę około 30 tys zł rocznie.

2. Uchalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2029

3. Uchwalenie budżetu na rok 2018. Mimo zrównoważenia przychodów i rozchodów gmina musi zaciągnąc kredyt na spłatę 600 tys zł zadłużenia i przesunąc spłatę prawie 2,9 mln zł na kolejne lata(co oznacza faktycznie wzięcie kredytu w tej wysokości)

4. Przedstawienie koncepcji przebudowy szkół w Krzyworzece i Komornikach.

5. Uchwała intencyjna w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Chotowie ze szkoły 8-klasowej w 4-klasową.

6. Złożenie wniosku w sprawie obniżenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Mokrsko

7. Rezygnacja radnej Pauliny Musiał z funkcji przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

 

   Prognoza finansowa na kolejne 10 lat nie pozostawia złudzeń co do możliwości finasowych gminy - zwłaszcza w realizacji inwestyjnych potrzeb. Pozostaną one średnio na poziomie 500-600 tys zł tys zł przy jednoczesnym wysokich bo 2-3 krotnie wyższych kosztach obsługi zadłużenia.

   Tylko w bieżącym roku będzie to prawie milion złotych, co oznacza stratę kolejnej potrzebnej drogi jak ta w Mokrsku na cmentarz, w Ożarowie na Lasek czy w Chotowie w kierunku Kurowa.

XL sesja Rady Gminy
17 stycznia 2018

 

W porządku obrad m.in.

1. Odwołanie radnego Tomasza Stefaniaka z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Mokrsko. Za wnioskiem głosowało 8 radnych, przeciwko było 6.

2. Powołanie radnego Adama Szewczyka na stanowisko przewodniczącego Rady Gminy Mokrsko. Za wnioskiem głosowało 8 radnych, przeciwko było 6.

3. Powołanie radnej Elżbiety Wyrembak na stanowisko zastępcy przewodniczącego Rady Gminy Mokrsko. Za wnioskiem głosowało 8 radnych, wstrzymało się 4.

4. Rezygnacja radnego Dariusza Dudzika z funkcji przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego. Zastąpiła go radna Irena Wydmuch.

5. Rezygnacja radnego Marka Pietrasa z funkcji przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska. Zastąpił go radny Dominik Chwaliński.

 

XXXIX sesja Rady Gminy
29 grudnia 2017

 

W porządku obrad m.in.

1. Zaprzysiężenie Radnej Ireny Wydmuch.

2.Zmiany w budżecie gminy. Zadłużenie na koniec roku wynosi 11,2 mln złotych.

3. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2018 r.

4. Uchwalenie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko do 2020 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

5. Uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2023.

6. Informacja o realizacji wniosków z zebrań sołeckich - prawie połowa nie została wykonana z powodu braku środków finansowych, sporu z PGE o możliwość modernizacji oświetlenia, przekazania spraw do powiatu itp.

7. Głosowanie nad uchwałą popierającą żadania Pani Janiny Pilarskiej dotyczące zwrotu zawłaszczonych w 1991 r. działek.

 

WYSOKA POZYCJA W RANKINGU ZADŁUŻENIA

 

   Serwis Samorządowy PAP umieścił na swojej stronie zestawienie za 3 kwartały 2017 r. prawie 2500 gmin pod kątem zadłużenia przeliczonego na każdą osobę zamieszkującą teren gminy.

   W tym rankingu gmina Mokrsko zajęła wysokie bo 222 miejsce (1760 zł długu na każdego mieszkańca). Sąsiedni Skomlin uplasował się znacznie wyżej bo na 132 pozycji (2030 zł). Pozytywną niespodziankę sprawił Pątnów, który kojarzony do niedawna z bardzo wysokim wskaźnikiem zadłużenia obniżył swoje zobowiązania do poziomu jedynie 974 zł na mieszkańca i przesunał się na odległe 891 miejsce.

   Niestety dla mieszkańców gminy Mokrsko nie ma dobrych wieści - zaciągnięte pod koniec 2017 roku kredyty przesuną nas na obecną pozycję Skomlina.

 

źródło: http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_pap/179893/

 

POWAŻNE OPÓŹNIENIA W REMONCIE ZSiP W OŻAROWIE

 

   Wg wyjaśnień Pana Wójta i pracownika UG nadzorującego inwestycję powodem niemożności rozpoczęcia zajęć w ożarowskiej szkole były:

- brak możliwości wyegzekwowania terminu ukończenia robót w pomieszczeniach
- brak harmonogramu robót
- brak możliwości odbiorów częściowych prac
- brak pracowników u wykonawcy
- brak możliwości wpisania w umowę kar za niedotrzymanie terminu oddania części obiektu do użytku

 

   Jedyny oferent jaki zgłosił się do - jak wielu twierdzi zbyt późno ogłoszonego - przetargu łącznie z termomodernizacją remizy OSP Chotów otrzyma 1,8 miliona zł. Wstępny kosztorys był o pół miliona niższy.

   Koszty zakwaterowania dzieci w załęczańskim ośrodku wynoszące dziennie niemal 4 tys złotych poniesie budżet gminy czyli faktycznie wszyscy jej mieszkańcy. Część radnych jednak nie widzi problemu w wydawaniu publicznych pieniędzy na organizację zajęć, które muszą odbywać się poza terenem placówki.
   Pan Wójt twierdzi, że uzyskał tylko słowne zapewnienie inwestora o terminowym zakończeniu prac pozwalających na normalne rozpoczęcie roku szkolnego i jak widać to wystarczyło.

 

RIO

ODRZUCA

ABSOLUTORIUM

 

   Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi w dniu 13 lipca 2017 r. uznała za naruszenie prawa uchwałę Rady Gminy Mokrsko o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Mokrsko za rok 2016 r. Powodem było niedotrzymanie warunku bezwzględnej większości głosujących za podjeciem uchwały czyli 8 radnych. Na sesji w dniu 21 czerwca 2017 r. "za" absolutorium głosowało 6 członków Rady, 2 było przeciw a dwóch wstrzymało się od głosu. 

   Urząd Gminy nie skorzystał z prawa udziału w posiedzeniu Kolegium RIO rozpatrującego w/w sprawę.

   Skutkiem unieważnienia uchwały jest jej niepodjęcie a tym samym Wójt Gminy Mokrsko jako jeden z bardzo niewielu włodarzy nie otrzymał absolutorium od Rady Gminy.

 

BRAK SZANS I PIENIEDZY NA REMONT DRÓG POWIATOWYCH

 

   Na wniosek radnych Gminy Mokrsko odbyło się spotkanie pięciu z nich ze Starostą Powiatu Wieluńskiego, by wyjaśnić sprawę poprawy kiepskiego stanu dróg powiatowych na terenie gminy - szczególnie interesowała ich ta prowadząca przez Mokrsko. Dowiedzieli się, że obecnie tylko od udziału gminy w finansowaniu większych inwestycji zależy poprawa nawierzchni jezdni i poboczy, których utrzymanie leży w gestii powiatu. Powiat - bez pieniędzy z budżetu zadłużonej gminy - stać tylko na takie prace jak obiecane w tym roku położenie nowej warstwy asfaltu na krótkim odcinku przez Mokrsko oraz odnowienie nawierzchni na tzw. Korei. 

   Pan Starosta śmiechem zareagował na stwierdzenie, że część podatków mieszkańców gminy wpływa także do kasy powiatu.

   Zanosi się, że przez długi czas droga przez centrum gminy zamiast tak jak w sąsiednich być wizytówką miejscowości będzie nadal powodem do narzekań kierowców i wstydu dla mieszkańców Mokrska.

 

   

   Wysiłkiem pracowników Urzędu Gminy, zaangażowaniem sprzętu oraz publicznych pieniędzy mogących posłużyć na inne cele znika symbol niegospodarności gminnej władzy.

   Zakupiony parę lat wstecz za kilkanaście tysięcy złotych budynek dawnej zlewni mleka w Chotowie właśnie zamienił się w stertę gruzu. Pozostawiony miesiącami bez odpowiedniego zabezpieczenia stał się ruiną szpecącą centrum wioski i nie doczekał się planowanego przeznaczenia jakim miała być szatnia boiska - boiska, które pewnie czeka podobny los sadząc po zarastających na nim powoli chaszczach.

   Czyżby zabrakło kredytów tak szczodrze podejmowanych w bankach? Raczej wyobraźni i rozsądku w gospodarowaniu mieniem na jakie składają się w podatkach i opłatach wszyscy mieszkańcy gminy.