Aktualności


XXIII sesja Rady Gminy
27 września 2016

 

W porządku obrad m.in.

1. Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2023. Przzewiduje ona w kolejnych dwóch latach dokończenie remontu budynku szkolnego w Mokrsku, przebudowę drogi Komorniki-Granice, remont remizy OSP Chotów i budynku szkolnego w Ożarowie.
2. Zmniejszono planowane wydatki na drogę Mokrsko-Kośnik (o 40 tys zł) i odbudowę boiska w Mokrsku (o 6 tys zł).  Środki te przeniesiono na inne wydatki m.in. remonty remiz w Słupsku i Ożarowie.
3. Odbyło się głosowanie nad rozszerzeniem Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny o teren pomiędzy Motylem a Komornikami.
4. Zatwierdzono projekt programu opieki prawno - psychologiczno - pedagogicznej dla 12 rodzin "zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym" z terenu gminy. Całość kosztować ma 250 tys zł i jest finansowana ze środków zewnętrznych.

 


NADWYŻKA ZA PÓŁROCZE

 

   Mieszkańców gminy być może zainteresuje na co poszła różnica w przychodach i wydatkach w budżecie, na którą składają się także podatki wpłacane przez nich. 

   W połowie 2016 roku rozliczenie gminnych finansów wykazało nadwyżkę w wysokości ok. 730 tys. - w tym "aż" 60 tys zł jakie przeniesiono z ub roku. Ponad 400 tys wydano na spłatę zadłużenia - odsetki od długu w tym czasie wyniosły prawie 160 tys zł. Na dzień 30 czerwca br. saldo na kontach UG to kwota ok 260 tys zł.

   Kiepski stan finansów - przy blisko dwumilionowych wydatkach majątkowych i zmniejszonych dochodach - mają uratować kredyty w zaplanowanej na ten rok wysokości 1,8 miliona zł.

 

XXII sesja Rady Gminy
12 września 2016

 

W porządku obrad m.in.

 

1. Dyskusja nad miesięcznym sprawozdaniem Pan Wójta, które obejmowało "aż" 3 punkty. Część radnych uznała to za kpinę z obowiązku jaki Rada Gminy nałożyła na Pan Wójta w zakresie przedstawienia efektów swojej pracy, za które regularnie pobiera uposażenie z budżetu gminy.

2. Głosowanie nad wykonaniem budżetu w pierwszym półroczu 2016. Rozliczenie przychodów i wydatków wykazało ok. 730 tys zł nadwyżki a w kasie było fizycznie ok 260 tys zł. Jeden z radnych poprosił na piśmie o wyjaśnienie tej różnicy.

3. Podjęto uchwały w sprawie zmian w budżecie i zarządzenia wyboru sołtysa sołectwa Jasna Góra, gdzie dotychczasowa Pani Sołtys zrezygnowała z funkcji.

4. Podjęto uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w tym stawek za ich odbiór. Wysokość opłat nie zmieni się poza gospodarstwami, w których mieszka więcej osób - tam stawki nieznacznie zostały obniżone.

5. Uchwalono przystąpienie do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów - na wykonanie planu w całości przy obecnym stanie finansów gminę nie stać.

 

   Zwiększa się szansa na zmianę wozu bojowego przez OSP Mokrsko - nie będzie to jednak pierwotnie planowany całkiem nowy samochód, na który zarezerwowano w tegorocznym budżecie ponad 200 tys zł. Na skutek zmian zasad dofinansowania pieniędzy wystarczy prawdopodobnie na zakup używanego pojazdu, który miałby zastapić prawie 30 letniego Stara

  Samochody OSP na terenie gminy Mokrsko ( w nawiasach rok produkcji) :

- OSP Chotów Renault (2003) - 65 tys zł zakup 2014

- OSP Komorniki Steyr (1984) - 91 tys zł zakup 2010

- OSP Krzyworzeka Steyr (1986) - 78 tys zł zakup 2007

- OSP Mokrsko Star (1990) + Ford Transit (2004) - 120 tys zł zakup 2004

- OSP Ożarów Star (1985) + Mecedes Benz (1997) - 200 tys zł zakup 2009

- OSP Słupsko Ford Transit (2006) - 128 tys zakup 2006

 

* koszt nowego, nowoczesnego wozu bojowego to ok. 700 tys zł

** tylko przez dwa lata - 2014 i 2015 - gmina  Mokrsko zapłaciła ok. 750 tys odsetek od wielomilionowego zadłużenia, w jakim się znajduje.

 

XXI sesja Rady Gminy
28 czerwca 2016

 

W porządku obrad m.in.

 

1. Rada Gminy 8 głosami za, 3 przeciw i 3 wstrzymujacymi się udzieliła Panu Wójtowi absolutorium a gratulacje złożył "niezależny" Pan Przewodniczący Rady. Część radnych i sołtysów powitała uchwałę gromkimi oklaskami.

2. Podjęto uchwałę dotyczącą zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Minimalna odległość od szkół, ośrodków zdrowia, obiektów kultury i kultu religijnego itp ma wynosić 15 m.

3. Wysłuchano sprawozdań Komendy Powiatowej Policji i Komendanta Gminnego OSP. Przestępczość na terenie gminy spadła. Dalej nie wiadomo czy dojdzie do zakupu samochodu dla OSP Mokrsko. Szanse na nowy znacznie spadły - mówi się już o używanym wozie bojowym - ten stojacy w remizie ma 28 lat.

4. Pojawiły się głosy o konieczności dyskusji nad oświatą - zwłaszcza w obliczu perspektywy wygaszania od 2017 r. gimnazjów. W ubiegłym roku budżet gminy dołożył na czysto 1,5 mln zł do finansowania szkół i przedszkoli. Na 2016 rok zaplanowano już 2 mln zł na pokrycie różnicy pomiędzy subwencją jak państwo przekazuje a faktycznymi wydatkami na funkcjonowanie oświaty.

 

   NADCHODZĄ CHUDE LATA

 

   Analiza spłaty kredytów w Prognozie Finansowej wskazuje na znaczne przesuwanie w czasie przewidywanych spłat zadłużenia gminy Mokrsko. Różnica pomiędzy wysokością kwot na jakie pozwalaja tzw. "wskaźniki" a wymaganymi przez banki zobowiązaniami nawet o milion złotych rocznie oznacza konieczność prolongaty spłat na kolejne lata - czyli dodatkowe koszty dla gminy.

   Powtarza się ciągle pytanie: Skąd weźmiemy dla banków w 2019 r ponad 3 mln zł skoro w bieżącym roku mamy problemy by oddać 650 tys zł (plus 350 tys zł odsetek)?


 

SPRAWA CHLEWNI W SKO

 

   15 grudnia 2015 r. Powiatowy Inspektor Sanepidu wydał decyzję odmowną w sprawie wydania opinii środowiskowej w związku z budową nowej chlewni w Gospodarstwie Mokrsko 105. Jako powód podano niezgodność planowanego przedsięwzięcia z planem zagospodarowania przestrzennego.
   28 grudnia 2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska odmówił wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zaopiniował negatywnie planowaną budowę ze względu na zapisy planu zagospodarowania przestrzennego.
   21 stycznia 2015 r. Wójt Gminy Mokrsko wydał decyzję odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację budowy chlewni.
   Inwestor złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu i 9 marca uzyskał postanowienie, które uznaje racje inwestora w kwestii wydania decyzji środowiskowej przez Wójta Gminy Mokrsko.
   W uzasadnieniu podano, że "hodowla zwierząt stanowi element gospodarki rolnej a budynki inwestorskie służą do prowadzenia tej hodowli. Lokalizacja (takich budynków)na terenach upraw rolnych jest dopuszczalna w myśl ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko".

 

lokalizacja projektowanej chlewni
lokalizacja projektowanej chlewni

 

KOLEJNA DUŻA CHLEWNIA W MOKRSKU?

 

   We wrześniu br. do Urzędu Gminy wpłynął wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dotyczącej budowy kolejnej chlewni. Miałaby ona powstać na terenie Gospodarstwa Rolnego Mokrsko 105, gdzie znajduje się już budynek o maksymalnej obsadzie 350 szt tucznika.

   Nowy obiekt o powierzchni ponad 800 m2 miałby mieścić drugie tyle zwierząt plus 100 szt loch. Lokalizacja znajduje się zaraz za obecnym budynkiem w odległości 120 m od najbliższych zabudowań. We wniosku nie wymieniono szczególnie zaawansowanych rozwiązań technicznych zapobiegającym uciążliwemu fetorowi poza „”sprawną i niskoemisyjną wentylacją oraz szczelnym zbiornikiem na gnojowicę”.

   Inwestycja ta określana w dokumentach jako mogąca znacznie oddziaływać na środowisko może stać się prawdziwym utrapieniem dla naszej okolicy. Każdy kto znalazł się w pobliżu podobnego obiektu w drugim końcu naszej wsi wie czym to „pachnie”.