Aktualności


XXXI sesja Rady Gminy
24 kwietnia 2017

 

W porządku obrad m.in.


1. Sprawozdanie Powiatowego Komendanta Policji o stanie bepieczeństwa i porządku za 2016 r na terenie gminy Mokrsko. Na tle powiatu - gdzie odnotowano spadek przestępstw i wykroczeń - gmina Mokrsko uznana została za bezpieczną.
2. Zatwierdzono wzrost stawek za wodę i ścieki o wskaźnik inflacji 1,3%. Odrzucono kolejną propozycję Wójta Gminy dotyczącą wprowadzenia opłaty od każdego wodomierza w wysokości 0,90 zł miesięcznie.

3. Podjęto decyzję o przystapieniu do konkursu na dofinasowanie dokończenia kanalizacji w obrębie aglomeracji obejmującej Krzyworzekę i Mokrsko oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w Mokrsku.

 

KONTROLA CZY POLOWANIE NA CZAROWNICE ?

 

   Zgodnie z planem pracy Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę działań Urzędu Gminy podczas modernizacji budynku ZSiP w Mokrsku w latach 2015-2016.

   Kontrola objęła m. in. :

- płatności za wykonane prace
- procedury przeprowadzenia przetargu i rzeczywistego terminu rozpoczęcia prac
- sprawdzenie wpisów w dzienniku budowy
- zapoznanie się ze zmianami w pierwotnym harmonogramie prac
- wyjaśnienie zmiany kierownika budowy w 2015 r.

   Wnioski pokontrolne to :

- negatywny wpływ opóźnień na pracę przedszkola na skutek przedłużenia prac po 1 września 2015 r.
- brak w umowie z wykonawca terminów zakończenia robót wg pierwotnego harmonogramu oraz kar za niedotrzymanie terminów
- nawet trzymiesięczne opóźnienia w pracach
- nieodpowiedni nadzór inwestorski co skutkowało m. in. rozpoczęciem zajęć szkolnych 1 września 2015 r. bez zabezpieczenia terenu dookoła budynku
- kilkunastodniowe przerwy w prowadzeniu prac remontowych

   Komisja przedstawiła zalecenia mające w przyszłości usprawnić takie prowadzenie inwestycji w obiektach, by ograniczyć do minimum negatywny wpływ na ich funkcjonowanie.

 

   Do ciekawostek należy zaliczyć komentarz pracownika UG odpowiedzialnego m. in. za nadzór inwestorski, który zaplanowane statutowe działania organu Rady Gminy jakim jest Komisja Rewizyjna nazwał „polowaniem na czarownice”.

 

XXX sesja Rady Gminy
30 marca 2017

 

W porządku obrad m.in.

1. Wizytacja Zespołu Szkół i Przedszkola w Mokrsku.
2. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do zmian wprowadzonych przez reformę edukacji.
3. Przedstawiono protokół Komisji Rewizyjnej, która przeprowadziła kontrolę realizacji inwestycji polegajacej na remoncie budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Mokrsku.
4. Uchwalono podjęcie kredytu w wysokości 1,7 mln zł. Z tej kwoty 900 tys posłuży na spłatę długów z poprzednich lat a pozostałe 800 tys sfinansuje braki w gminnej kasie w tym roku. 9 radnych było za, 5 przeciwko a 1 osoba wstrzymała sie od głosu.

 

   Na przestrzeni ostatnich 10 lat znacznie wzrosły wpływy z podatków w gminie Mokrsko. Pomimo tego praktycznie w każdym roku brakowało w budzecie pieniędzy i kończył się deficytem - najwieksze 2 -3 milionowe dziury w finansach powstały w latach 2010-2011.

   Pomimo zaplanowanego na obecny rok dwumilionowego kredytu, jaki ma posłużyć po połowie do uzupełnienia braków w gminnej kasie oraz spłaty zadłużenia, Pan Wójt obiecał na jednym z zebrań wiejskich, że podwyżek opłat i podatków lokalnych w najbliższym czasie nie będzie.

 

XXIX sesja Rady Gminy
28 lutego 2017

 

W porządku obrad m.in.

1. Podjęcie uchwały o sieci szkół na terenie gminy w zwiazku z reformą oświaty. 1 września 2017 powstaną ośmioklasowe szkoły podstawowe i rozpocznie się wygaszanie gimnazjum.
2. Zatwierdzono przebudowę przedszkola w Ożarowie. Wstępnie oszacowano koszty na ok. 200 tys. zł

3. Przyjęto propozycję utworzenia w roku szkolnym 2017/2018 w szkole podstawowej w Mokrsku oddziału sportowego.
4. Podjęto uchwały dotyczące zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w budżecie na rok 2017. Planowane wydatki przekroczą dochody o 1,2 mln zł. 
5. Podjęto uchwały dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko.

 

UCHWAŁA ANTYDEFICYTOWA

 

   W dniu 17 stycznia 2017 r. na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Mokrsko 7 radnych - zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 określającym zadania Rady Gminy w tym stanowienie o kierunkach działania Wójta Gminy Mokrsko  - złożyła projekt uchwały zakazujacej uchwalania deficytu w budżecie Gminy Mokrsko. 

 

   W uzasadnieniu podano, że uchwalanie budżetu ze znacznym deficytem prowadzi do utrzymania zadłużenia gminy na wysokim poziomie i ponoszenia dużych kosztów obsługi tego zadłużenia. Ponadto co potwierdza Wieloletnia Prognoza Finansowa powoduje odsuwanie spłaty zadłużenia na coraz bardziej odległe lata. Koniecznym jest wprowadzenia narzędzia dyscyplinującego budżet i w efekcie uzdrowienie obecnej sytuacji finansowej Gminy Mokrsko. W głosowaniu wniosek został zaopiniowany pozytywnie.

 

   Podczas sesji, która odbyła się w dniu 27 stycznia 2017 projekt spotkał sie ze stanowczym oporem Urzedu Gminy i prowójtowej części Rady. Według prawnika Urzędu Gminy Rada nie może ingerować w tworzenie budżetu a jedynie go zaakceptować lub odrzucić. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o jaka poprosili wnioskodawcy nie dotarła przed głosowaniem i projekt przepadł.

 

   Zwiększa się szansa na zmianę wozu bojowego przez OSP Mokrsko - nie będzie to jednak pierwotnie planowany całkiem nowy samochód, na który zarezerwowano w tegorocznym budżecie ponad 200 tys zł. Na skutek zmian zasad dofinansowania pieniędzy wystarczy prawdopodobnie na zakup używanego pojazdu, który miałby zastapić prawie 30 letniego Stara

  Samochody OSP na terenie gminy Mokrsko ( w nawiasach rok produkcji) :

- OSP Chotów Renault (2003) - 65 tys zł zakup 2014

- OSP Komorniki Steyr (1984) - 91 tys zł zakup 2010

- OSP Krzyworzeka Steyr (1986) - 78 tys zł zakup 2007

- OSP Mokrsko Star (1990) + Ford Transit (2004) - 120 tys zł zakup 2004

- OSP Ożarów Star (1985) + Mecedes Benz (1997) - 200 tys zł zakup 2009

- OSP Słupsko Ford Transit (2006) - 128 tys zakup 2006

 

* koszt nowego, nowoczesnego wozu bojowego to ok. 700 tys zł

** tylko przez dwa lata - 2014 i 2015 - gmina  Mokrsko zapłaciła ok. 750 tys odsetek od wielomilionowego zadłużenia, w jakim się znajduje.