Aktualności


XXI sesja Rady Gminy
28 czerwca 2016

 

W porządku obrad m.in.

 

1. Rada Gminy 8 głosami za, 3 przeciw i 3 wstrzymujacymi się udzieliła Panu Wójtowi absolutorium a gratulacje złożył "niezależny" Pan Przewodniczący Rady. Część radnych i sołtysów powitała uchwałę gromkimi oklaskami.

2. Podjęto uchwałę dotyczącą zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Minimalna odległość od szkół, ośrodków zdrowia, obiektów kultury i kultu religijnego itp ma wynosić 15 m.

3. Wysłuchano sprawozdań Komendy Powiatowej Policji i Komendanta Gminnego OSP. Przestępczość na terenie gminy spadła. Dalej nie wiadomo czy dojdzie do zakupu samochodu dla OSP Mokrsko. Szanse na nowy znacznie spadły - mówi się już o używanym wozie bojowym - ten stojacy w remizie ma 28 lat.

4. Pojawiły się głosy o konieczności dyskusji nad oświatą - zwłaszcza w obliczu perspektywy wygaszania od 2017 r. gimnazjów. W ubiegłym roku budżet gminy dołożył na czysto 1,5 mln zł do finansowania szkół i przedszkoli. Na 2016 rok zaplanowano już 2 mln zł na pokrycie różnicy pomiędzy subwencją jak państwo przekazuje a faktycznymi wydatkami na funkcjonowanie oświaty.

 

ILE TYM RAZEM DOŁOŻYMY DO ŚMIECI?

 

   W cieniu dyskusji o milionowym kredycie i studium zagospodarowania gminy, bez zbędnego rozgłosu przemknęła informacja o rozstrzygnięciu przetargu na odbiór śmieci z terenu gminy Mokrsko. Tak jak poprzednio tylko jedna firma złożyła ofertę i tym samym 800 tys zł w ciągu dwóch lat przepłynie z kieszeni mieszkańców poprzez kosze na odpady do właściciela „najkorzystniejszej” oferty. Pięcioosobowe gospodarstwo zapłaci przez ten czas około 800 zł.
   W 2015 r do kwoty 400 tys jaka zebrano z opłat budżet gminy musiał dołożyć jeszcze 50 tys mimo, że Wójt Gminy Mokrsko jako główny powód poprzedniej 20%-owej podwyżki stawek podawał brak możliwości dofinansowania takich wydatków.

   Wbrew informacjom o radykalnej zmianie kosztów utylizacji śmieci związanych z koniecznością ich spalania na razie odbiorcy nie zażądali więcej.

500+

ZMIENIA WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA GMINY

 

   Około 2 milionów złotych jakie z programu 500+ przepłynie w 2016 r. przez gminny budżet nie tylko poprawi finanse wielu rodzin ale znacznie obniży poziom zadłużenia gminy, który spadnie z prognozowanych 60 % do 50 %. Paradoksalnie całkowita kwota długu jednak nie zmaleje a wprost przeciwnie wzrośnie w br. o milion zł.
   Według informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w pierwszym etapie złożono 389 wniosków obejmujących 634 dzieci. Maksymalna wypłata z innymi świadczeniami socjalnymi dla jednej rodziny wyniosła około 7 tys. zł miesięcznie.

   Urząd Gminy zarobi na całej operacji 2% przewidzianej przepisami prowizji czyli ok. 40 tys zł. Do obsługi składanych wniosków nie został zatrudniony dodatkowy pracownik.

 

   NADCHODZĄ CHUDE LATA

 

   Analiza spłaty kredytów w Prognozie Finansowej wskazuje na znaczne przesuwanie w czasie przewidywanych spłat zadłużenia gminy Mokrsko. Różnica pomiędzy wysokością kwot na jakie pozwalaja tzw. "wskaźniki" a wymaganymi przez banki zobowiązaniami nawet o milion złotych rocznie oznacza konieczność prolongaty spłat na kolejne lata - czyli dodatkowe koszty dla gminy.

   Powtarza się ciągle pytanie: Skąd weźmiemy dla banków w 2019 r ponad 3 mln zł skoro w bieżącym roku mamy problemy by oddać 650 tys zł (plus 350 tys zł odsetek)?


 

KONTROLA RIO

 

   W dniach 24 sierpnia – 2 października 2015 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Gminy Mokrsko za okres od 2013 do połowy 2015r. Na prawie 150 stronach protokołu z dnia 2 listopada 2015 opisano sprawdzane zagadnienia oraz ujawnione przypadki złamania przepisów jakich dopatrzono się w finansach UG Mokrsko.
   10 grudnia sporządzono spis tych nieprawidłowości wraz z zaleceniami pokontrolnymi. Wśród ponad 50 uchybień wskazano m.in. na:

 • spłatę rat kredytowych po terminie płatności
 • liczne błędy w księgowaniu
 • brak właściwego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • nieprawidłowości w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym
 • błedne księgowanie podatków m.in. VAT
 • różnice pomiędzy kwotami zaksięgowanymi a faktycznym stanem rachunku bankowego
 • wielokrotne przekroczenie w 2014 r. planów rozchodów nawet o 2,8 mln zł
 • przypadki podwójnego opodatkowania gruntów związanych z działalnością gospodarczą
 • nieprawidłowe udzielanie ulg podatkowych
 • nieuregulowane za 2005 r. zaległości w podatku od nieruchomości związane z wynajmem pomieszczeń ZOZ w Mokrsku i Ożarowie
 • liczne nieprawidłowości przy sprzedaży w 2014 r. działki w Krzyworzece
 • złe procedury przetargu i ustalenia stawek czynszu na rzecz przychodni SANMED
 • niedochowanie procedur sprzedaży bezprzetargowej w 2015 r. czterech działek położonych w Mokrsku

 

Pan Wójt i pracownicy UG podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołanej w celu zapoznania się z treścią uwag RIO tłumaczył je niejasnymi przepisami, kikudniowymi opóźnieniami we wprowadzaniu zmian do budżetu (jak to miało miejsce w przypadku przekroczenia planu rozchodów) oraz "koniecznością znalezienia czegoś przez każdą kontrolę". Przedstawiono informacje o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych RIO.

[pobierz] 6.4 MB wnioski-pokontrolne

wnioski pokontrolne RIO 2015

SPRAWA CHLEWNI W SKO

 

   15 grudnia 2015 r. Powiatowy Inspektor Sanepidu wydał decyzję odmowną w sprawie wydania opinii środowiskowej w związku z budową nowej chlewni w Gospodarstwie Mokrsko 105. Jako powód podano niezgodność planowanego przedsięwzięcia z planem zagospodarowania przestrzennego.
   28 grudnia 2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska odmówił wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zaopiniował negatywnie planowaną budowę ze względu na zapisy planu zagospodarowania przestrzennego.
   21 stycznia 2015 r. Wójt Gminy Mokrsko wydał decyzję odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację budowy chlewni.
   Inwestor złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu i 9 marca uzyskał postanowienie, które uznaje racje inwestora w kwestii wydania decyzji środowiskowej przez Wójta Gminy Mokrsko.
   W uzasadnieniu podano, że "hodowla zwierząt stanowi element gospodarki rolnej a budynki inwestorskie służą do prowadzenia tej hodowli. Lokalizacja (takich budynków)na terenach upraw rolnych jest dopuszczalna w myśl ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko".

 

lokalizacja projektowanej chlewni
lokalizacja projektowanej chlewni

 

KOLEJNA DUŻA CHLEWNIA W MOKRSKU?

 

   We wrześniu br. do Urzędu Gminy wpłynął wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dotyczącej budowy kolejnej chlewni. Miałaby ona powstać na terenie Gospodarstwa Rolnego Mokrsko 105, gdzie znajduje się już budynek o maksymalnej obsadzie 350 szt tucznika.

   Nowy obiekt o powierzchni ponad 800 m2 miałby mieścić drugie tyle zwierząt plus 100 szt loch. Lokalizacja znajduje się zaraz za obecnym budynkiem w odległości 120 m od najbliższych zabudowań. We wniosku nie wymieniono szczególnie zaawansowanych rozwiązań technicznych zapobiegającym uciążliwemu fetorowi poza „”sprawną i niskoemisyjną wentylacją oraz szczelnym zbiornikiem na gnojowicę”.

   Inwestycja ta określana w dokumentach jako mogąca znacznie oddziaływać na środowisko może stać się prawdziwym utrapieniem dla naszej okolicy. Każdy kto znalazł się w pobliżu podobnego obiektu w drugim końcu naszej wsi wie czym to „pachnie”.