Aktualności


L sesja Rady Gminy
5 listopada 2018

 

W porządku obrad m.in.

 

1. Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2017/2018 - do państwowej subwencji w wysokości 5 mln budżet gminy dołożył aż 2,5 mln zł.

2. Uchwalenie podatków na 2019 r. - pozostaną one bez zmian.

3. Wręczenie aktów nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko rodzinom Grzegorza Majtyka i Mariana Stasiak.

4. Zakończenie pracy Rady Gminy Mokrsko w kadencji 2014-2018

 

 

XLIX sesja Rady Gminy
24 września 2018

 

W porządku obrad m.in.

 

1. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2018-2029.

2. Zmiany w budżecie Gminy Mokrsko

 

XLVIII sesja Rady Gminy
7 września 2018

 

W porządku obrad m.in.

1. Wybór drogi jaka zostanie zgłoszona do dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. W głosowaniu większość 10 radnych poparła wniosek radnej Grażyny Siudy dotyczący drogi Krzyworzeka-Pólko.

2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018.

3. Nieuchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2018-2029.
4. Odrzucenie jednogłośnie uchwały w sprawie podwyższenia opłat za wywóz śmieci.

3. Podjęcie uchwał w dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokrsko oraz miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego.

 

GDZIE TE UNIJNE PIENIĄDZE?

 

   Wielu wierzy propagandzie ile to nam ta Bruksela pieniędzy dała - niektórzy sądzą nawet, że bez nich byłaby w gminie nędza i bieda. Wystarczy sprawdzić liczby by się przekonać jak jest naprawdę.

   W czasie ostatnich czterech lat w sumie pozyskaliśmy niecały milion złotych przeznaczony głównie na remonty szkoły w Ożarowie i chotowskiej remizy (750 tys zł) oraz dofinansowanie programu pomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem (190 tys). I to wszystko ...

   Dla porównania roczny budżet gminy Mokrsko to sporo ponad 20 mln zł w tym sam program 500+ ponad 3 mln zł.

 

XLVII sesja Rady Gminy
11 czerwca 2018

 

W porządku obrad m.in.

1. Odrzucenie 8 głosami przeciw, 5 za i 2 wstrzymującymi się głosami uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mokrsko.

2. Odrzucenie skargi rodziców dzieci ze szkoły w Chotowie w sprawie przekształcenia jej w placówkę 4-klasową.

3. Odrzucenie uchwały w sprawie podwyższenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół w gminie Mokrsko. Kosztowałoby to budżet około 80 tys zł rocznie - 11 radnych było przeciwko uchwale a 4 wstrzymało się od głosu.

3. Rozpatrzenie skargi mieszkańców Kośnika na Wójta Gminy Mokrsko dotyczącej braku remontu drogi - głosowanie 5-5-5 pozostawiło skargę jako nierozstrzygniętą.

4. Przedstawienie kosztorysu rozbudowy szkoły w Krzyworzece w wysokości 3,8 mln zł. W głosowaniu większość opowiedziała się za "priorytetem szkół" na kolejne kilka lat.

 

ZSiP w Komornikach
ZSiP w Komornikach

SZKOŁY ZAMIAST DRÓG

 

   Rada Gminy przy tylko jednym głosie sprzeciwu zaakceptowała koncepcję rozbudowy szkół w Krzyworzece i Komornikach.

   Jeszcze na początku roku każda z nich miała wg słów Pana Wójta kosztowac około 2 mln zł. Obecnie przedstawiony kosztorys przebudowy tylko budynku ZSiP w Krzyworzece mówi o 3,8 mln zł. Pojawiły się głosy, że Komorniki bęą jeszcze droższe. Dla porównania trzyletni remont o wiele większego kompleksu w Mokrsku pochłonął około 2,5 mln zł.

   Tymczasem wg prognoz kasa gminna w latach 2019-2021 ma świecić pustkami - na inwestycje w sumie zostanie tylko 2 mln zł co zmusi do sięgnięcia po kolejne duże kredyty. W konsekwencji znacza to, że o drogach oraz obiecywanej na zebraniach z początku roku kanalizacji można zapomnieć.

 

* tylko w tym roku przy obciętej o 300 tys zł subwencji oświatowej budżet gminy dołoży w 2018 r do funkcjonowania szkół i przedszkoli ponad 2 mln zł (bez wspomnanych wcześniej remontów)

** sam koszt projektów przebudowy budynków szkolnych w Krzyworzece i Komornikach to 15 tys zł. 

XLVI sesja Rady Gminy
18 maja 2018

 

W porządku obrad m.in.

1. Zmiany w budżecie - przeznaczenie 15 tys zł na opacowanie dokumentacji rozbudowy szkół w Krzyworzece i Komornikach.

2. Uchwalenie waunków pomocy młodzieży w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów.

3. Przekazanie skargi mieszkańców Kośnika na działalność Wójta Gminy Mokrsko.

 

XLV sesja Rady Gminy
20 kwietnia 2018

 

W porządku obrad m.in.

1. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Chotowie - od 1 września 2018 r. placówka obejmować będzie klasy I-IV. Pozostali uczniowie z klas V-VIII mają zapewnioną możliwość kontynuacji nauki w innych szkołach na terenie Gminy Mokrsko.

2. Zmiany w budżecie Gminy Mokrsko.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągniecia kredytu w wysokości 760 tys zł - w większości ma być przeznaczony na spłatę zadłużenia z poprzednich lat.

 

WOJEWODA UCHYLA UCHWAŁĘ

O ZMIANIE WYNAGRODZENIA WÓJTA GMINY MOKRSKO

 

   5 kwietnia 2018 r. Wojewoda Łódzki stwierdził nieważność uchwały nr XLII/225/18 z dnia 27 lutego 2018 r. Rady Gminy Mokrsko w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta. W ocenie organu nadzoru jakim jest Urząd Wojewódzki powołanie się na brak absolutorium za rok 2016 dla Wójta Gminy Mokrsko jest "lakonicznym i niewystarczającym" uzasadnieniem dla zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy.
   Rada w głosowaniu postanowiła nie odwoływać się od w/w rozstrzygnięcia Wojewody Łódzkiego.

PROGRAM

PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI

DRÓG GMINNYCH

 

   Grupa 7 radnych złożyła projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu przebudowy i modernizacji dróg gminnych w Gminie Mokrsko w latach 2018-2029"

   Główne założenia dokumentu przewidywały kompleksowy remont minimum jednej drogi rocznie - jednocześnie nie ustalały kolejności ich modernizacji. Drogi posiadajace dokumentacje - lub te, dla których taka jest w trakcie opracowania - zostały podzielone na grupy wg kryteriów ilości osób mieszkajacych przy drodze oraz przewidywanych kosztów wykonania. Program podlegać miał także aktualizacji w kolejnych latach. 

   Niestety Pan Wójt wraz siedmioma "swoimi" radnymi zablokowali możliwość podjęcia uchwały w tej sprawie.

 

[pobierz] 0.1 MB program-przebudowy-drog-gminnych

do pobrania - plik z projektem uchwały

 

XLIII sesja Rady Gminy
28 marca 2018

 

W porządku obrad m.in.

1. Podjęcie decyzji w sprawie złożenia wniosku w sprawie dofinansowania remontu drogi Mokrsko-cmentarz.

2. Podjęcie uchwał w  sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania.

3. Podjęcie uchwał w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Chotowie w filię ZSiP w Krzyworzece.

4. Podjęcie uchwał w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz odbioru śmieci. Nowe przepisy przewidują posiadanie jeszcze jednego pojemnika oraz worka na papier.

5. Informacja o braku zakwalifikowania się wniosku rozbudowy kanalizacji z programu RPO złożonego w ramach konkursu dotyczącego gospodarki wodno-kanalizacyjnej RPO.

6. Odczytanie negatywnej opini kuratorium oświaty w sprawie uchwały intencyjnej o likwidacji szkoły podstawowej w Chotowie i przekształceniu jej w filię SP w Krzyworzece.

7. Odczytanie informacji o zaskarżeniu przez Wójta Gminy uchwały o obniżeniu jego wynagrodzenia przez Radę Gminy.

 

 

SZKOŁA W CHOTOWIE – TRZY PROPOZYCJE

 

   W związku z reformą oświaty 6 klasowe szkoły podstawowe od 1 września 2017 roku zmieniły się w 8 klasowe placówki. W Chotowie ze względów lokalowych oznaczało to konieczność dowożenia dzieci VII-VIII do innych miejscowości.

 

   1. Na przełomie 2017/2018 Wójt Gminy zaproponował zmianę statusu chotowskiej szkoły w 4 klasową. Wstępnie mieli to zaakceptować rodzice dzieci klas V-VIII, które od 1 wrzesnia 2018 r. kontynuowałyby naukę w Krzyworzece i Mokrsku. Według informacji Urzędu Gminy liczba uczniów zmniejszyłaby się do 12 a koszty prowadzenia placówki spadłyby z 480 tys zł do kwoty 280 tys zł rocznie. Podjęta w styczniu uchwała intencyjna została pozytywnie zaopiniowana przez Kuratorium Oświaty.


   2. Rodzice dzieci złożyli w dniu 13 lutego wniosek o pozostawienie szkoły w dotychczasowym kształcie 8 klas. Tydzień później Komisja Oświaty odrzuciła tę propozycję.


   3. W dniu 27 lutego Rada Gminy Mokrsko przyjęła uchwały intencyjne w sprawie przekształcenia szkoły w Chotowie w filię ZSiP w Krzyworzece. Podobnie jak w pierwotnej propozycji Urzędu Gminy w placówce pozostałyby klasy I-IV, starsze kontynuowałyby edukację w Krzyworzece lub Mokrsku.

 

INWESTOR DOMAGA SIĘ ODSZKODOWANIA

 

   14 lutego 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę kasacyjną na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o nieważności decyzji Wójta Gminy Mokrsko z 2008 r. określającego środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej na działce Ożarów nr ewid. 67

   Kilka dni wcześniej firma, która planowała postawienie "wiatraka" koło Zmyślonej wystąpiła do gminy Mokrsko o odszkodowanie za wydatki jakie poniosła w zwiazku z inwestycją. Powołała się przy tym na przepis Kodeksu Cywilnego mówiący, ze jednostka samorządu terytorialnego ponosi odpowiedzialność za wydanie ostatecznej decyzji, która została następnie uznana za niezgodną z prawem.

   Swoje roszczenia, na które składaja się m.in. koszty zakupu działki oraz wykonania dokumentacji inwestor określił na kwotę 173 tys zł.

 

   Prognoza finansowa na kolejne 10 lat nie pozostawia złudzeń co do możliwości finasowych gminy - zwłaszcza w realizacji inwestyjnych potrzeb. Pozostaną one średnio na poziomie 500-600 tys zł tys zł przy jednoczesnym wysokich bo 2-3 krotnie wyższych kosztach obsługi zadłużenia.

   Tylko w bieżącym roku będzie to prawie milion złotych, co oznacza stratę kolejnej potrzebnej drogi jak ta w Mokrsku na cmentarz, w Ożarowie na Lasek czy w Chotowie w kierunku Kurowa.

WYSOKA POZYCJA W RANKINGU ZADŁUŻENIA

 

   Serwis Samorządowy PAP umieścił na swojej stronie zestawienie za 3 kwartały 2017 r. prawie 2500 gmin pod kątem zadłużenia przeliczonego na każdą osobę zamieszkującą teren gminy.

   W tym rankingu gmina Mokrsko zajęła wysokie bo 222 miejsce (1760 zł długu na każdego mieszkańca). Sąsiedni Skomlin uplasował się znacznie wyżej bo na 132 pozycji (2030 zł). Pozytywną niespodziankę sprawił Pątnów, który kojarzony do niedawna z bardzo wysokim wskaźnikiem zadłużenia obniżył swoje zobowiązania do poziomu jedynie 974 zł na mieszkańca i przesunał się na odległe 891 miejsce.

   Niestety dla mieszkańców gminy Mokrsko nie ma dobrych wieści - zaciągnięte pod koniec 2017 roku kredyty przesuną nas na obecną pozycję Skomlina.

 

źródło: http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_pap/179893/

 

RIO

ODRZUCA

ABSOLUTORIUM

 

   Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi w dniu 13 lipca 2017 r. uznała za naruszenie prawa uchwałę Rady Gminy Mokrsko o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Mokrsko za rok 2016 r. Powodem było niedotrzymanie warunku bezwzględnej większości głosujących za podjeciem uchwały czyli 8 radnych. Na sesji w dniu 21 czerwca 2017 r. "za" absolutorium głosowało 6 członków Rady, 2 było przeciw a dwóch wstrzymało się od głosu. 

   Urząd Gminy nie skorzystał z prawa udziału w posiedzeniu Kolegium RIO rozpatrującego w/w sprawę.

   Skutkiem unieważnienia uchwały jest jej niepodjęcie a tym samym Wójt Gminy Mokrsko jako jeden z bardzo niewielu włodarzy nie otrzymał absolutorium od Rady Gminy.

 

BRAK SZANS I PIENIEDZY NA REMONT DRÓG POWIATOWYCH

 

   Na wniosek radnych Gminy Mokrsko odbyło się spotkanie pięciu z nich ze Starostą Powiatu Wieluńskiego, by wyjaśnić sprawę poprawy kiepskiego stanu dróg powiatowych na terenie gminy - szczególnie interesowała ich ta prowadząca przez Mokrsko. Dowiedzieli się, że obecnie tylko od udziału gminy w finansowaniu większych inwestycji zależy poprawa nawierzchni jezdni i poboczy, których utrzymanie leży w gestii powiatu. Powiat - bez pieniędzy z budżetu zadłużonej gminy - stać tylko na takie prace jak obiecane w tym roku położenie nowej warstwy asfaltu na krótkim odcinku przez Mokrsko oraz odnowienie nawierzchni na tzw. Korei. 

   Pan Starosta śmiechem zareagował na stwierdzenie, że część podatków mieszkańców gminy wpływa także do kasy powiatu.

   Zanosi się, że przez długi czas droga przez centrum gminy zamiast tak jak w sąsiednich być wizytówką miejscowości będzie nadal powodem do narzekań kierowców i wstydu dla mieszkańców Mokrska.

 

   

   Wysiłkiem pracowników Urzędu Gminy, zaangażowaniem sprzętu oraz publicznych pieniędzy mogących posłużyć na inne cele znika symbol niegospodarności gminnej władzy.

   Zakupiony parę lat wstecz za kilkanaście tysięcy złotych budynek dawnej zlewni mleka w Chotowie właśnie zamienił się w stertę gruzu. Pozostawiony miesiącami bez odpowiedniego zabezpieczenia stał się ruiną szpecącą centrum wioski i nie doczekał się planowanego przeznaczenia jakim miała być szatnia boiska - boiska, które pewnie czeka podobny los sadząc po zarastających na nim powoli chaszczach.

   Czyżby zabrakło kredytów tak szczodrze podejmowanych w bankach? Raczej wyobraźni i rozsądku w gospodarowaniu mieniem na jakie składają się w podatkach i opłatach wszyscy mieszkańcy gminy.