Aktualności


XXXVIII sesja Rady Gminy
29 grudnia 2017

 

W porządku obrad m.in.

1. Zaprzysiężenie Radnej Ireny Wydmuch.

2.Zmiany w budżecie gminy. Zadłużenie na koniec roku wynosi 11,2 mln złotych.

3. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2018 r.

4. Uchwalenie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko do 2020 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

5. Uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2023.

6. Informacja o realizacji wniosków z zebrań sołeckich - prawie połowa nie została wykonana z powodu braku środków finansowych, sporu z PGE o możliwość modernizacji oświetlenia, przekazania spraw do powiatu itp.

7. Głosowanie nad uchwałą popierającą żadania Pani Janiny Pilarskiej dotyczące zwrotu zawłaszczonych w 1991 r. działek.

 

WYSOKA POZYCJA W RANKINGU ZADŁUŻENIA

 

   Serwis Samorządowy PAP umieścił na swojej stronie zestawienie za 3 kwartały 2017 r. prawie 2500 gmin pod kątem zadłużenia przeliczonego na każdą osobę zamieszkującą teren gminy.

   W tym rankingu gmina Mokrsko zajęła wysokie bo 222 miejsce (1760 zł długu na każdego mieszkańca). Sąsiedni Skomlin uplasował się znacznie wyżej bo na 132 pozycji (2030 zł). Pozytywną niespodziankę sprawił Pątnów, który kojarzony do niedawna z bardzo wysokim wskaźnikiem zadłużenia obniżył swoje zobowiązania do poziomu jedynie 974 zł na mieszkańca i przesunał się na odległe 891 miejsce.

   Niestety dla mieszkańców gminy Mokrsko nie ma dobrych wieści - zaciągnięte pod koniec 2017 roku kredyty przesuną nas na obecną pozycję Skomlina.

 

źródło: http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_pap/179893/

 

XXXVIII sesja Rady Gminy
13 grudnia 2017

 

W porządku obrad m.in.
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko związanych m.in. z przeznaczeniem nadwyżki z lat 2016-2017 w kwocie około 150 tys zł na zwiększenie spłaty zadłużenia. Całkowite uregulowanie obecnych zobowiązań nastąpić ma w 2028 roku - pod warunkiem, że do tego czasu gmina nie zaciągnie innych kredytów i pożyczek.

 

LAMPY, KTÓRYCH PAN WÓJT NIE WIDZIAŁ

 

   Wrzesień 2015 - sołectwo Mokrsko II przeznacza większą część funduszu sołeckiego na 2016 rok na zakup nowych lamp oświetlenia ulicznego i wymianę starych. 

   2016 - PGE, będace właścicielem sieci energetycznej uzależnia zgodę na wymianę od opłaty dzierżawy słupów.

   29 grudnia 2016 - rzutem na taśmę trzy dni przed upływem terminu realizacji zadania - mimo, że od dłuższego czasu wiadomo, że PGE, które jest właścicielem słupów nie wyraża zgody na wymianę bez dodatkowych opłat - następuje zakup usługi "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego w Sołectwie Mokrsko II" na kwotę 17 tys zł. W tym samym dniu faktura zostaje opisana: " Zadanie wykonano w Sołectwie Mokrsko II"Dokładnie taka sama sytuacja ma miejsce w Słupsku, gdzie faktura opiewa na 8 tys.

   Listopad 2017 - Pan Wójt zapytany o to czy może potwierdzić to, że zakupione lampy są w magazynie wykonawcy usługi odpowiedział, że osobiście ich nie widział.

 

   Zmiana oświetlenie na energooszczędne umożliwiło by zmniejszenie rachunku za energię bez konieczności jego wyłączania pogrążającego nocą gminę od wielu lat w egipskich ciemościach.

 

XXXVII sesja Rady Gminy
9 listopada 2017

 

W porządku obrad m.in.
1. Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2016/2017. Do otrzymanych od państwa 4,8 mln zł budżet gminy dołożył na utrzymanie szkół i przedszkoli 2,6 mln zł własnych środków. W związku z niżem demograficznym i reformą oświaty liczba uczniów spadła o 70 i wynosi obecnie 500.
2. Ustalono stawki podatków na 2018 r. Wiekszość pozostała bez zmian - wyjątek stanowi podatek od ciągników siodłowych i naczep, gdzie panawójtowi radni obniżyli kwotę podatku około 270 zł i 110 zł.
3. Przekształcenie dotychczasowych 6-klasowych podstawówek w ośmioklasowe. Nawet SP w Chotowie, gdzie nigdy nie było - i prawdopodobnie ze względu na braki lokalowe nigdy nie bedzie - pełnej liczby oddziałów uzyskała fikcyjny status "ośmioklasowej szkoły podstawowej".
4. Dyskusja nad przeznaczeniem środków na ok. 10 oczyszczalni przydomowych jakie miałyby powstać na Motylu i Lipiu. Mimo niesprawdzenia się w wielu miejscach tej formy odprowadzania ścieków zdecydowano o przeznaczeniu środków na prace projektowe - ich koszt to około 30 tys zł a wykonanie samych oczyszczalni następne 180 tys zł.

5. Gościem sesji był wicestarosta powiatu wieluńskiego pan Marek Kieler. Rozwiał nadzieję na to, że droga przez Mokrsko oraz pozostałe drogi powiatowe będą remontowane skoro gmina Mokrsko nie jest w stanie dołożyć własnych pieniędzy do tych inwestycji. Pan Wójt beztrosko potwierdził, że w przyszłorocznym budżecie nie planuje takich wydatków.

 

POWAŻNE OPÓŹNIENIA W REMONCIE ZSiP W OŻAROWIE

 

   Wg wyjaśnień Pana Wójta i pracownika UG nadzorującego inwestycję powodem niemożności rozpoczęcia zajęć w ożarowskiej szkole były:

- brak możliwości wyegzekwowania terminu ukończenia robót w pomieszczeniach
- brak harmonogramu robót
- brak możliwości odbiorów częściowych prac
- brak pracowników u wykonawcy
- brak możliwości wpisania w umowę kar za niedotrzymanie terminu oddania części obiektu do użytku

 

   Jedyny oferent jaki zgłosił się do - jak wielu twierdzi zbyt późno ogłoszonego - przetargu łącznie z termomodernizacją remizy OSP Chotów otrzyma 1,8 miliona zł. Wstępny kosztorys był o pół miliona niższy.

   Koszty zakwaterowania dzieci w załęczańskim ośrodku wynoszące dziennie niemal 4 tys złotych poniesie budżet gminy czyli faktycznie wszyscy jej mieszkańcy. Część radnych jednak nie widzi problemu w wydawaniu publicznych pieniędzy na organizację zajęć, które muszą odbywać się poza terenem placówki.
   Pan Wójt twierdzi, że uzyskał tylko słowne zapewnienie inwestora o terminowym zakończeniu prac pozwalających na normalne rozpoczęcie roku szkolnego i jak widać to wystarczyło.

 

RIO

ODRZUCA

ABSOLUTORIUM

 

   Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi w dniu 13 lipca 2017 r. uznała za naruszenie prawa uchwałę Rady Gminy Mokrsko o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Mokrsko za rok 2016 r. Powodem było niedotrzymanie warunku bezwzględnej większości głosujących za podjeciem uchwały czyli 8 radnych. Na sesji w dniu 21 czerwca 2017 r. "za" absolutorium głosowało 6 członków Rady, 2 było przeciw a dwóch wstrzymało się od głosu. 

   Urząd Gminy nie skorzystał z prawa udziału w posiedzeniu Kolegium RIO rozpatrującego w/w sprawę.

   Skutkiem unieważnienia uchwały jest jej niepodjęcie a tym samym Wójt Gminy Mokrsko jako jeden z bardzo niewielu włodarzy nie otrzymał absolutorium od Rady Gminy.

 

 

Wojewoda Łódzki
Pan Karol Młynarczyk
Łódzki Urząd Wojewódzki
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

 

Skarga

 

   Na podstawie art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego składamy skargę na Radę Gminy Mokrsko.
   W dniu 27 czerwca 2017 r. na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko uchwalono zmiany w budżecie na rok 2017 oraz w wieloletniej prognozie finansowej. Sesja została zwołana wbrew przepisom Statutu Gminy Mokrsko. Statut w załączniku 3 „Organizacja i tryb pracy Rady Gminy Mokrsko” punkcie IV załącznika 3 § 11. 1. brzmi „O sesji rady zawiadamia się członków rady co najmniej na 5 dni przed jej terminem wskazując w zawiadomieniu: miejsce, dzień, godzinę posiedzenia i proponowany porządek obrad oraz załącza się materiały pomocnicze tj.: projekty uchwał, sprawozdania, informacje itp.”
   Radni otrzymali materiały w dniu 26 czerwca 2017 r. czyli na jeden dzień przed sesją co jest niedopuszczalne zwłaszcza w przypadku podejmowania uchwał dotyczących poważnych zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej.
   W związku z naruszeniem prawa żądamy uznania Sesji Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2017 r za nieważną oraz stwierdzenie przez organ nadzoru w trybie art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nieważności uchwał podjętych w czasie trwania w/w sesji. Domagamy się przestrzegania określonego w statucie terminów zwoływania sesji Rady Gminy Mokrsko i dostarczania materiałów dla radnych.

Dominik Chwaliński

Beata Cichosz
Grzegorz Prygiel
Grażyna Siudy
Adam Szewczyk
Magdalena Wyrębak

  

BRAK SZANS I PIENIEDZY NA REMONT DRÓG POWIATOWYCH

 

   Na wniosek radnych Gminy Mokrsko odbyło się spotkanie pięciu z nich ze Starostą Powiatu Wieluńskiego, by wyjaśnić sprawę poprawy kiepskiego stanu dróg powiatowych na terenie gminy - szczególnie interesowała ich ta prowadząca przez Mokrsko. Dowiedzieli się, że obecnie tylko od udziału gminy w finansowaniu większych inwestycji zależy poprawa nawierzchni jezdni i poboczy, których utrzymanie leży w gestii powiatu. Powiat - bez pieniędzy z budżetu zadłużonej gminy - stać tylko na takie prace jak obiecane w tym roku położenie nowej warstwy asfaltu na krótkim odcinku przez Mokrsko oraz odnowienie nawierzchni na tzw. Korei. 

   Pan Starosta śmiechem zareagował na stwierdzenie, że część podatków mieszkańców gminy wpływa także do kasy powiatu.

   Zanosi się, że przez długi czas droga przez centrum gminy zamiast tak jak w sąsiednich być wizytówką miejscowości będzie nadal powodem do narzekań kierowców i wstydu dla mieszkańców Mokrska.

 

   

   Wysiłkiem pracowników Urzędu Gminy, zaangażowaniem sprzętu oraz publicznych pieniędzy mogących posłużyć na inne cele znika symbol niegospodarności gminnej władzy.

   Zakupiony parę lat wstecz za kilkanaście tysięcy złotych budynek dawnej zlewni mleka w Chotowie właśnie zamienił się w stertę gruzu. Pozostawiony miesiącami bez odpowiedniego zabezpieczenia stał się ruiną szpecącą centrum wioski i nie doczekał się planowanego przeznaczenia jakim miała być szatnia boiska - boiska, które pewnie czeka podobny los sadząc po zarastających na nim powoli chaszczach.

   Czyżby zabrakło kredytów tak szczodrze podejmowanych w bankach? Raczej wyobraźni i rozsądku w gospodarowaniu mieniem na jakie składają się w podatkach i opłatach wszyscy mieszkańcy gminy.

 

KONTROLA CZY POLOWANIE NA CZAROWNICE ?

 

   Zgodnie z planem pracy Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę działań Urzędu Gminy podczas modernizacji budynku ZSiP w Mokrsku w latach 2015-2016.

   Kontrola objęła m. in. :

- płatności za wykonane prace
- procedury przeprowadzenia przetargu i rzeczywistego terminu rozpoczęcia prac
- sprawdzenie wpisów w dzienniku budowy
- zapoznanie się ze zmianami w pierwotnym harmonogramie prac
- wyjaśnienie zmiany kierownika budowy w 2015 r.

   Wnioski pokontrolne to :

- negatywny wpływ opóźnień na pracę przedszkola na skutek przedłużenia prac po 1 września 2015 r.
- brak w umowie z wykonawca terminów zakończenia robót wg pierwotnego harmonogramu oraz kar za niedotrzymanie terminów
- nawet trzymiesięczne opóźnienia w pracach
- nieodpowiedni nadzór inwestorski co skutkowało m. in. rozpoczęciem zajęć szkolnych 1 września 2015 r. bez zabezpieczenia terenu dookoła budynku
- kilkunastodniowe przerwy w prowadzeniu prac remontowych

   Komisja przedstawiła zalecenia mające w przyszłości usprawnić takie prowadzenie inwestycji w obiektach, by ograniczyć do minimum negatywny wpływ na ich funkcjonowanie.

 

   Do ciekawostek należy zaliczyć komentarz pracownika UG odpowiedzialnego m. in. za nadzór inwestorski, który zaplanowane statutowe działania organu Rady Gminy jakim jest Komisja Rewizyjna nazwał „polowaniem na czarownice”.

 

   Na przestrzeni ostatnich 10 lat znacznie wzrosły wpływy z podatków w gminie Mokrsko. Pomimo tego praktycznie w każdym roku brakowało w budzecie pieniędzy i kończył się deficytem - najwieksze 2 -3 milionowe dziury w finansach powstały w latach 2010-2011.

   Pomimo zaplanowanego na obecny rok dwumilionowego kredytu, jaki ma posłużyć po połowie do uzupełnienia braków w gminnej kasie oraz spłaty zadłużenia, Pan Wójt obiecał na jednym z zebrań wiejskich, że podwyżek opłat i podatków lokalnych w najbliższym czasie nie będzie.